Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 22.01.2022 : 4
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269243
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  ПРОГРАМА Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму (ВПДП)    RUS   ENG  

ПРОГРАМА

Всеукраїнської партії духовності і патріотизму (ВПДП)


Не хлібом єдиним буде жити людина...
(Мт. 4:4)

emblema_VPDP


Усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми, Всеукраїнська партія духовності і патріотизму, представляючи у своїй особі український народ, прийняла цю Програму

Турбота про долю України, занепокоєння кризою, яку вже тривалий час переживає українське суспільство, праг­нен­ня активно і конструктивно сприяти зусиллям Президента України, Верховної Ради та Уряду задля виведення країни на шляхи сталого економічного, політичного і духовного розвит­ку, а також усвідомлення недостатності і певної неадекват­нос­ті реальним суспільним завданням тих концептуальних підходів і політичних рішень, які пропонуються існуючими в Україні політичними партіями і громадськими організаціями, спонукала представників наукової і творчої інтелігенції, діло­вих кіл у рік 2000-річчя Різдва Христового, на порозі третього тисячоліття, заснувати Всеукраїнську партію духовності і патріотизму (ВПДП).

РОЗДІЛ І

Головні ідейні засади діяльності
Всеукраїнської партії духовності і патріотизму

Корінною відмінністю ідейних засад ВПДП від інших пар­тій і організацій, які намагаються здебільшого здійснити со­ціально-економічні перетворення будь-якою ціною, забуваючи про їх можливі негативні соціальні та духовні, культурні наслід­ки для сучасної і майбутньої України, є те, що ВПДП прагне поставити у самий центр реформування і постійно враховувати духовні, моральні і патріотичні чинники, соціальні і культурні фактори, вважає саме їх потенціал найважливішою підоймою суспільного прогресу.

Весь світовий досвід, усі досягнення передових розвинених країн незмінно ґрунтуються на високих духовних і моральних засадах суспільства, на розвинених патріотичних традиціях їхніх народів, на утвердженні таких високих моральних імперативів, які не дозволяють жодному члену суспільства діяти на шкоду загальним національним інтересам. У цьому, на думку ВПДП, по­лягає головне джерело економічних здобутків і соціального благополуччя, добробуту і гідності, культурного розквіту циві­лізо­ваних народів.

Ґрунтуючись на світовому досвіді, ВПДП вважає, що не під­­несення економічного життя саме по собі, нібито авто­ма­тич­но, дасть змогу розв’язати болючі проблеми сучасної Ук­раї­ни, а нав­паки - лише згуртованість навколо непорушних духовних, мо­ральних і патріотичних цінностей, громадянська солідарність здатні сформувати принципово нову суспільну атмосферу, кон­че необхідну для успішного здійснення в Ук­раї­ні соціально-еко­номічних, політичних і культурних пере­тво­рень та їх спря­му­ван­ня на користь цілої нації, а не окремих вузьких соціальних груп.

Визнання ВПДП духовного і патріотичного як найвищих пріоритетів обумовлене водночас турботою про майбутнє Ук­раї­ни. ВПДП вважає, що успішний розвиток України у ХХІ ст. в умовах входження її в європейське і світове співтовариство, по­си­лення процесів глобалізації, формування інформаційного су­спільства є можливим не на шляхах невиразної уніфікації і при­стосування нашого суспільства до інтернаціональних стан­дар­тів масової культури (цими хибними шляхами не йде жодна ци­ві­лі­зована нація, яка не хоче опинитися на узбіччі світового пос­ту­пу!), а лише на гуманістичних засадах поєднання здобутків су­час­ної науково-технічної революції з відновленням, збережен­ням і передачею майбутнім поколінням кращих ментальних рис нашого народу, його традицій і звичаїв, національних особ­ли­вос­тей, надбань вітчизняної культури, освіти і науки, їх модернізації і піднесення до рівня найвищих досягнень сучасної цивілізації.

Особливе, центральне місце серед непорушних тися­чо­літ­ніх надбань України, на думку ВПДП, посідають христи­янсь­кі цінності, навколо яких сформувався сучасний ук­ра­їнський народ і які становлять найважливіші підвалини нашої національної куль­тури і суспільного життя, а також духов­ний досвід інших народів і етнічних груп (меншин) населен­ня України.

ВПДП закликає співвітчизників бути гідними продов­ж­увачами вікових традицій України, з Богом у серці, бо­жест­венним натхненням і благословенням докладати свої зусилля до розбудови сучасної і майбутньої України.

РОЗДІЛ ІІ

Всеукраїнська партія духовності і патріотизму -
партія широких верств народу


На відміну від численних політичних партій, створених насамперед для представництва певних економічних і полі­тич­них інтересів вузьких соціальних груп у вищих органах держав­ної влади, ВПДП, відповідно до декларованих нею ідей­них вимог, бачить себе масовою демократичною полі­тич­ною організацією патріотів України, покликаною ви­слов­­лювати і захищати прагнення найширших верств насе­лен­­ня: робітників і селян, фермерів, дрібних і середніх під­при­єм­ців, службовців, наукової, освітянської і творчої інтелігенції.

ВПДП вважає, що гуманістичні принципи духовності і патріотизму, синівського обов’язку перед Батьківщиною є ос­но­вою для об’єднання на засадах доброї волі, взаємного ро­зу­міння і поваги громадян України всіх національностей, не­за­лежно від їх віку і професії, рівня освіти, рангів і посад, мовних і культурних орієнтацій, віросповідання.

ВПДП відкрита для всіх патріотів України, які бажа­ють Батьківщині процвітання, а співвітчизникам - до­бробуту, гідного життя, соціальної захищеності на основі вільної реалізації своїх здібностей, підтримки їх трудових, економічних і творчих ініціатив суспільством і державою.

РОЗДІЛ ІІІ

Мета і головні завдання партії


Головною метою ВПДП є сприяння всебічному розвитку і піднесенню нашої Батьківщини шляхом консолідації демок­ра­тичних сил в ім’я утвердження духовності та патріотизму як основоположних засад самого існування народу України, функ­ціонування інститутів громадянського суспільства і дер­жа­ви, виховання підростаючого покоління. ВПДП вважає, що кожний крок, спрямований на зміцнення духовних і патріо­тич­них засад державного і громадського життя, має першо­чер­гове значення для подолання Україною успадкованих від ми­нулого кризових явищ, перехідного посткомуністичного ста­ну нашого суспільства і держави; для поліпшення сус­піль­ного клімату у країні, зрос­тан­ня взаємо­розуміння, зменшення політичного протистояння; для утвердження законності і пра­во­порядку, зниження рівня злочин­нос­ті і корупції, досягнення прозорості і відповідальності у діяльності органів державної влади й управління; для заохочення людей до праці, а отже - роз­криття економічного і соціального потенціалу пере­тво­рень; для піднесення рівня вітчизняної освіти, науки і куль­тури, створення природних умов для розширення сфе­ри функ­ціо­нування української мови і здобуття Україною ін­те­лек­туаль­ної незалежності; для утвердження позитивного імі­джу нашої держави у світі, піднесення її авторитету і розши­рен­ня міжнародного співробітництва.

В ім’я досягнення окресленої мети ВПДП бере на себе зобов’язання активно і цілеспрямовано докладати зусилля до вирішення таких невідкладних суспільних завдань:

1. Пробудження і зміцнення духовності народу.
Виховання патріотизму


Зважаючи на глибину і тривалість моральної кризи, яку пе­реживає українське суспільство, ВПДП вважає першо­чер­говим завданням пробудження і зміцнення духовності на­роду, виховання патріотизму.

ВПДП закликає повернутися до першоджерел розуміння ду­хов­ності як натхнення, що сходить від Бога, як категорії, що ви­­­зна­чає близькість людини до Бога, до вироблених впро­довж ти­­сячоліть неоціненних здобутків релігійно-духовного досвіду сус­пільства. Саме з ними пов’язані фундаментальні людсь­кі цін­нос­ті, до яких українському суспільству належить повернутися. Лише ду­ховність створює атмосферу гармоній­ного само­усві­дом­лення лю­диною себе як частини Творення, пробуджує її сум­лін­ня і мораль­­ність. Істинно духовна люди­на завжди є мораль­ною, є патріотом, докладає свої зусил­ля до примноження си­ли і багатства Батьківщини. У той же час спроби виробити у ХХ столітті ерзац «духовності» по­за релігійним досвідом людст­ва призвели до формування не­пов­ноцінної, половинчастої мо­ра­лі, поширення якої підриває самі основи функціонування су­спільст­ва як цілісності. Одна із серйозних причин гальмування су­час­них соціально-еко­но­мічних перетворень полягає, на жаль, у то­му, що українці ма­ло довіряють один одному, громадяни - державі, а держава - громадянам.

Відродження духовного досвіду українського народу, ви­­ховання на ньому нових поколінь не суперечить досягненням сучасної цивілізації, а навпаки - обумовлюється ними. Світова культура давно вже відкинула штучне протиставлення науко­во­го і релігійного світоглядів, які насправді взаємно допов­ню­ють один одного, і дійшла принципового висновку, що

Наука без Бога - неповноцінна,

А віра у Бога без науки - уразлива.

Цей висновок є закликом до всіх людей, віруючих і неві­рую­­чих, тих, хто у своєму житті спирається тільки на науку і влас­ний розум, - перейти від конфронтації до згоди і спів­ро­бітництва.

Вирішення завдань духовного і патріотичного під­не­сен­ня нації можливе лише шляхами поєднання зусиль держави, політичних, громадських організацій, сім’ї, школи, церкви, Збройних Сил, засобів масової інформації, закладів культури. Для цього потрібний як власний приклад державних, полі­тич­них і громадських діячів, священнослу­жителів, службовців, широких верств інтелігенції, всіх патріотів, так і ціле­спря­мо­вані заходи щодо виховання підростаючого покоління.

ВПДП підтримує Президента України, Уряд у реалі­за­ції Національної програми патріотичного виховання на­се­лення, формування здорового способу життя, розвит­ку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, ін­ших державних гуманітарних програм виховного і пат­ріо­тичного спряму­ван­ня і докладатиме всіх зусиль до напов­нення їх вагомим змістом, поєднання спрямованої на під­несення духовності, мо­ральності і патріотизму державної і громадської ініціатив.

ВПДП буде наполягати на активізації впливу на ви­ховний процес держави, її інститутів, насамперед - через удосконалення законодавчо-нормативної бази у галузі захисту прав дитини, моло­діжної політики, науки, культури і освіти, пре­си і книго­дру­кування, інформації, державно-церковних від­носин.

ВПДП покладає великі надії на розвиток виховного по­тен­ціалу сім’ї, загальноосвітньої школи і всієї системи ос­ві­ти та буде сприяти тому, аби здобуття знань відбувалося па­ралельно з освоєнням дитиною духовних цінностей і за­сво­єнням правил моралі. У цьому зв’язку принциповими ви­мо­га­ми ВПДП є:

 • запровадження у загальноосвітній школі вивчення історії релігій з початкових класів, але без нав’язування учням жодної з них, що має сприяти формуванню свідомого і вільного осо­бистого духовного вибору підростаючих громадян;
 • налагодження широкої підготовки і перепідготовки у дер­жавних освітніх і наукових закладах кваліфікованих кад­рів педагогів-релігієзнавців;
 • державна підтримка релігієзнавчих досліджень і видання наукової, науково-популярної і навчально-методичної лі­те­ра­тури з релігієзнавчої проблематики.

ВПДП схвалює конструктивні зусилля церкви і релі­гій­них організацій всіх конфесій, спрямовані на духовне під­не­сення особистості, розвиток різних форм позашкільного на­вчан­ня і духовного наставництва (про­повідництво, суботні та не­дільні школи, гуртки, використання засобів масової інфор­мації, видання літератури, благодійні заходи). З метою спри­ян­ня їм ВПДП вимагає прискорити повернення державою ре­лі­гійним громадам і організаціям усіх культових будівель і споруд, за винятком лише окремих, давність яких обумовлює необхідність музейного режиму їх збереження.

ВПДП, поважаючи свободу преси та інформації як утвер­­джене Конституцією велике демократичне завоювання укра­їн­ського народу, звертається до органів масової інформації, до всіх журналістів із закликом пам’ятати про відповідальність пе­ред суспільством за чесність і достовірність інформації, за вплив на розум і серце громадян України, особливо молодого поко­лін­ня, примножувати гуманістичні, патріотичні традиції віт­чизняної журналістики, сприяти утвердженню в укра­їнсь­кому суспільстві ідеалів добра і справедливості, високої ду­хов­ності і моралі, взаєморозуміння, довіри і поваги, відданості Бать­ківщині.

Партія рішуче виступає проти випадків приниження у засобах масової інформації національної гідності і традицій, мови і культури як українського народу, так і інших корінних народів і етнічних груп (національних меншин), виявів ксе­но­фобії; вважає неприпустимим поширення в Україні низь­ко­пробної кіно-, теле- і друкованої інформації, спрямованої на про­­паганду жорстокості і насильства, бездушного егоїзму і від­стороненості від суспільства, на руйнацію духовного, пси­хіч­ного і фізичного здоров’я громадян України.

ВПДП схвалює творчі пошуки інтелігенції, діяльність установ культури та громадських просвітницьких організацій, спрямовані на відповідаючі духовним запитам наших су­час­ників розкриття і розвиток гуманістичних і патріо­тич­них тра­ди­цій ук­ра­їнської культури як невід’ємної частини слов’янсь­кого, єв­ро­пейського та світового духовного надбання.

Важливим напрямом своєї роботи ВПДП вважає сприяння вихованню духовності і патріотизму молоді безпосередньо в про­цесі її суспільно корисної трудової, а також громадської діяль­ності, зокрема культурницької, благодійної, що відповідає давнім традиціям українського громадського руху.

Партія буде рішуче підтримувати зусилля всіх виробничих і громадських організацій України, спрямовані на:

 • відродження історичних, патріотичних, господарських, куль­турних традицій українського народу й українського ко­зацтва; взаємодію з державними органами у вихованні мо­лоді, організацію спортивної і культурно-масової роботи;
 • турботу про охорону, збереження і відродження пам’яток вітчизняної історії і культури, розвиток науково-дослідної і краєзнавчої роботи, здійснення природозахисних захо­дів;
 • створення, відповідно до чинного законодавства України, ко­зацьких підприємств, сільських (фермерських) госпо­дарств, кооперативів, промислів і, особливо, спеціальних навчальних закладів з патріотичним спрямуванням діяльності.

ВПДП вважає відродження духовності народу, зміц­нен­ня його патріотичної згуртованості однією з най­важ­ливіших запорук свідомої і активної участі громадян у роз­б­удові нової України, гарантією утвер­дження її демок­ра­тич­ного вибору.

2. Формування громадянського суспільства
і правової держави


Духовне і патріотичне піднесення народу, активізація його творчих сил мають прискорити формування в Україні розви­ну­того громадянського суспільства, здатного про­тис­тоя­ти і будь-яким спробам відновлення тоталітаризму, і загрозі панування олі­гархії, що таїть у собі небезпеку подальшого гальмування со­ціально-економічних перетворень, витіснення нашої країни на узбіччя світового розвитку. Становлення ци­ві­лізованого грома­дянсь­кого суспільства є головною гаран­тією формування со­ціаль­ної правової держави, і навпаки - ці­леспрямована під­тримка державою громадських інститутів є запорукою успіш­ного становлення відкритого суспільства. На жаль, процес роз­вит­ку громадянського суспільства як струк­ту­рованого у певних організаційних формах (політичні партії і рухи, громадські орга­ні­зації і ділові об’єднання різних рівнів і різного профілю, проф­спіл­ки, незалежні засоби масової ін­фор­мації і дослідницько-ана­лі­тич­ні центри, творчі і культурні осередки) єднання свідомих і активних громадян відбувається в Україні повільно і з відчут­ними деформаціями. Його носієм до цього часу залишаються вузькі групи професійних полі­ти­ків, ділових кіл, інтелігенції; на той час як серед широких верств населення переважають від­сто­роненість від полі­тич­ного і громадського життя, амбіва­лент­ність настроїв внас­лі­док відсутності чіткого розуміння своїх власних соціальних і політичних інтересів і схильності до швидких мало­моти­вованих коливань «вправо» і «вліво». Головними при­чи­нами цьо­го ВПДП вважає перехідний, посткомуністичний стан ук­ра­їнського суспільства, відсто­ронення переважної частини тру­­дового населення від володіння і розпорядження влас­ніс­тю, безпрецедентне за своїми мірками соціальне розша­ру­вання і, як результат, відсутність в Україні численного серед­нього класу з власними соціальними інтересами як масової опори демок­ра­тич­них суспільних інститутів.

По-перше, не заперечуючи провідної ролі національної еліти у розбудові нової України, ВПДП відстоює необхідність істотного розширення соціальної бази демократичного роз­вит­ку і розглядає своє завдання у формуванні громадянського сус­пільства, насамперед як сприяння економічному під­не­сенню і соціально-політичній кон­солідації трудового се­реднього класу, який складається з кваліфікованих робіт­ни­ків і службовців, селян-фермерів, дрібних і середніх під­при­ємців, інженерно-технічної, наукової та творчої інтелігенції, працівників освіти і культури, управлінців. По-друге, партія прагне залучення до активної участі у громадсько-політич­ному житті на всіх рівнях якнайширших верств українських громадян. По-третє, ВПДП рішуче відстоюватиме взаємну збалансованість процесів розбудови держави і грома­дянсь­ко­го суспільства; пріоритет у цій справі гуманітарних вимі­рів (задоволення інтересів, потреб, цінностей та свобод лю­дини) у всьому цивілізованому світі сьогодні стоїть вище від власних інтересів інститутів держави.

ВПДП переконана у необхідності творчого викорис­тан­ня і пропаганди багатющого історичного досвіду самоор­га­ні­зації і державотворчих ініціатив українського народу, втіле­но­го у різні часи у формах народного віча, сільської і міської громади, козацтва, братств, народних рад, товариств взає­мо­до­помоги і кредитних спілок, української кооперації, жіно­чо­го, молодіжного, студентського і військово-патріотичного ру­хів, літературних, творчих і наукових товариств, «просвіт», гро­мадських демократичних позапартійних об’єднань, проф­спі­лок і політичних партій. Головний урок їх діяльності для сьогодення полягає у необхідності залучення широких мас до свідомої і активної громадської роботи, поєднання боротьби за суспільні, загальнонаціональні цілі з інтересами і праг­нен­нями окремої людини; побудови всієї роботи на засадах висо­кої духовності, моральності і патріотизму, довіри і взаємного розуміння, поваги і відповідальності, рівності перед обо­в’яз­ками і визнання авторитету керівників.

ВПДП буде рішуче відстоювати: утвердження в Україні високих моральних і патріотичних принципів громадсь­кої, політичної і державної діяльності, чесності, по­ряд­ності і відкритості; гідне ставлення до політичних су­перників і опонентів; послідовне дотримання зак­ріп­­лених Конституцією України і чинним законодавством демократич­них правил і процедур; неприпустимість безвід­­­по­відального і корисливого мані­пулювання громадсь­кою дум­кою, нагнітання політичного протис­тояння в країні.

РОЗДІЛ ІV

Основні завдання ВПДП у розбудові сучасної
і майбутньої України


Духовне і патріотичне піднесення, розбудову на його за­садах суспільного і державного життя ВПДП вважає важливою передумовою якнайшвидшого виведення України на шляхи сталого розвитку, ефективного вирішення складних взає­мо­пов’язаних завдань, що стоять перед нею у політичній, со­ціаль­но-економічній і культурній сферах.

ВПДП вважає своїм обов’язком, використовуючи всі доступні їй, відповідно до Конституції України та чинного зако­нодавства, парламентські і позапарламентські, масово-політич­ні форми і методи роботи, здійснювати рішучу підтримку політики Президента України, конструктивної більшості Вер­ховної Ради України, спрямовану на прискорення соціально-економічних і культурних перетворень.

З метою сприяння розбудові України ВПДП висуває такі програмні вимоги та завдання, які зобов’язується впровад­жу­вати у життя конструктивними заходами, використовуючи участь своїх членів і прихильників у виборчих кампаніях і діяль­ності вищих органів державної влади, у політичному житті і між­пар­тій­ному спілкуванні, у роботі громадських, освітніх, нау­ко­вих, культурних організацій, ділових і фінансових інституцій.

1. У політичній сфері

ВПДП прагне всебічного втілення в життя ідей укра­їнсь­кої демократичної державності як оплоту української нації, її духов­ності і патріотизму, запоруки вільного і гармонійного роз­витку суспільства. Для досягнення цієї мети партія буде домагатися оз­доровлення політичної атмосфери в країні, змен­шення полі­тич­ного протистояння, досягнення загаль­но­на­ціонального поро­зуміння і на цій основі - формування міцної більшості політичних сил, здатних згуртуватися нав­ко­ло Президента України і взяти на себе відповідальність за рішучий і послідовний курс.

Заради впровадження цієї високої мети ВПДП роз­гор­та­тиме широкі пропагандистські кампанії в підтримку конст­руктивних політичних сил, і сама сформує міцний кадровий резерв, який братиме участь у виборах до Верховної Ради Ук­раїни, органів місцевого самоврядування, у конкурсах на замі­щен­ня керівних посад в органах виконавчої влади.

2. У галузі державного будівництва і
законотворчої діяльності


ВПДП закликає всіх свідомих громадян, громадських і по­літичних діячів сприяти прискоренню процесу подолання перехідного, посткомуністичного стану сучасної української державності, успадкованих нею від минулого рис безвід­по­ві­дальності владних структур. Необхідно домагатися пов­но­цін­ного входження України як правової і соціальної держави у європейське співтовариство з його високими вимогами щодо пріоритету прав людини, рівного співробітництва держави і громадянського суспільства, забезпечення повного контролю з боку суспільства за діяльністю державного механізму, його відкритості і прозорості.

З цією метою ВПДП, зокрема, вимагає:

 • прискорити здійснення конституційної реформи; досягти реального розмежування функцій різних гілок державної влади, вироблення демократичної системи їх взаємного врівноваження, спільної відповідальності;
 • виробити чіткі механізми припинення повноважень вищих органів державної влади та вищих посадових осіб держави як гарантії недопущення порушень конституційного ладу;
 • істотно прискорити процес формування сучасної законодавчої бази соціально-економічних перетворень, здійснити кодифі­ка­цію законодавства, чим забезпечити стабільність правового поля і перекрити всі шляхи довільному тлумаченню законів через прийняття підзаконних актів і невідповідних зако­но­давству управлінських рішень. Встановити порядок, за яким законопроекти мали б подаватися на розгляд Верховної Ради України разом з проектами всіх змін і доповнень до чинного законодавства, які випливатимуть з їх прийняття. Розробити і впровадити ефективні механізми імплементації норм міжна­род­ного права в Україні;
 • запровадити дійову систему соціально-економічної і полі­тич­ної експертизи проектів законодавчих і нормативних актів, важливих управлінських рішень, маючи на увазі під­ви­щення їх якості та упередження можливих негативних соціальних і економічних наслідків поспішних і непроду­ма­них рішень. У цьому плані ВПДП приймає на себе зобо­в’я­зання сприяти здійсненню незалежної наукової експер­тизи насамперед тих законодавчих актів, управлінських рі­шень, прийняття яких матиме істотне значення для роз­вит­ку соціальної і гуманітарної сфери, зокрема, щодо їх від­по­відності національним інтересам, особливостям і традиціям українського суспільства, європейським стандартам і вимо­гам захисту прав людини;
 • здійснити радикальну адміністративну реформу, спрямовану на істотне підвищення ефективності і злагодженості діяль­ності міністерств і відомств, інших органів державної вико­нав­чої влади, досягнення справжньої її відповідності не лише корпоративним інтересам вузьких суспільних прошарків, а економічним, соціальним і культурним запитам широких верств населення. Досягти функціональної перебудови дер­жав­ного механізму на засадах регулювання соціально-еко­но­мічного розвитку не адміністративними, а опосередкованими методами економічного стимулювання. Завершити фор­му­вання в Україні стрункої управлінської вертикалі;
 • прискорити здійснення судової реформи, спрямованої на утвердження верховенства закону, цивілізованого регулю­ван­ня економічних і соціальних відносин, надійний захист прав громадян.


3. У галузі внутрішньої політики і захисту прав людини

ВПДП з великим занепокоєнням ставиться до зростання соціальної прірви між владними структурами і народом, що зна­ходить свій вияв, з одного боку, у зрощуванні інтересів чинов­ницт­ва з інтересами олігархії і криміналітету, з іншого - у зро­станні правового нігілізму і протиправних дій населення, які ви­правдовуються ідеями самозахисту від сваволі влади. Партія вважає ці тенденції, пов’язані з глибокою моральною кризою, що охопила суспільство на всіх його рівнях, найбільш згубними для справи демократії, вкрай небезпечними для майбутнього нашого суспільства, для самого існування України як суверенної європейської держави.

З метою подолання цієї кризи ВПДП, зокрема, вимагає:

 • рішучих заходів щодо приведення діяльності всіх органів державної виконавчої влади, силових структур у повну відповідність до Конституції України, чинного законо­давст­ва, міжнародно-правових актів і зобов’язань України у галузі захисту прав людини; запровадження дійових механізмів громадського контролю за їх дотриманням;
 • викорінення всіх проявів зверхності влади, як аморальної спадщини тоталітарного минулого, неприпустимої у циві­лі­зованій демократичній правовій державі над гро­ма­дя­нином;
 • усунення невиправданих у соціальному і економічному плані штучних обмежень дозвільної системи щодо розвитку під­при­ємницької і громадської ініціативи населення;
 • скасування необґрунтованих поборів з громадян у вигляді так званих «платних послуг» з боку державних управ­лін­ських та створених навколо них приватних і напівприват­них установ, оскільки органи виконавчої влади утри­му­ють­ся за рахунок коштів громадян - платників податків;
 • досягнення повної прозорості фінансово-економічної діяль­ності управлінських структур, можливості постійного гро­мадсь­кого контролю за законним і раціональним викорис­тан­ням ними як бюджетних, так і позабюджетних коштів;
 • запровадження жорсткої відповідальності посадових осіб усіх рангів за зловживання своїм службовим становищем і шкоду, заподіяну їхніми неправомірними діями гро­ма­дя­нам, підприємствам і організаціям;
 • забезпечення умов для ефективного громадського конт­ро­лю за додержанням прав громадян, зокрема у випадку їх затримання, арешту та ув’язнення, відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правових актів.


4. У сфері економіки

На думку ВПДП, нинішній стан економіки України, яка тільки-но починає виходити з глибокої кризи, зумовлений не ли­ше об’єктивними умовами переходу від планово-команд­но­го до ринкового господарювання, але й ігноруванням справж­ніх націо­наль­них економічних інтересів, економічної безпеки держави, а головне - соціальних запитів і очікувань багато­мільйо­нного тру­дового населення. ВПДП вважає, що вихід на простір сталого розвитку є можливим лише за умови вироб­лен­ня такої моделі економічного розвитку, яка б відповідала не лише загальним світовим закономірностям, але і специ­фіч­ним особливостям Ук­раї­ни, менталітету українства. Вона мусить бути заснованою на оптимальному поєднанні вільної економічної ініціативи з дер­жав­ним регулюванням за допо­мо­гою м’якого економічного сти­му­лювання, підтримки вітчиз­ня­ного виробника і вирішення соціальних проблем, нехтуван­ня якими здатне призвести до краху будь-які спроби еконо­міч­них перетворень.

ВПДП пов’язує майбутнє економічне піднесення Ук­раїни не стільки з кількісним господарським зростанням, скіль­ки з якіс­ним ростом на основі інтенсивного включення країни в орбіту новітньої світової науково-технічної револю­ції, розбудови сучасних виробництв на основі новітніх науко­єм­­них технологій.

Наполягаючи на особливій відповідальності держави за вибір пріоритетів економічного розвитку, за визначення перс­пек­тивних програм економічного зростання країни в цілому і її регіонів, ВПДП у той же час виступає проти застосування у незмінному вигляді застарілих концепцій прямого держав­но­го адміністративного регулювання процесів економічного розвитку і науково-технічного прогресу та інновацій як еко­но­мічно і соціально малоефективних.

Партія вважає, що економічне піднесення, зокрема на ос­нові розробки і впровадження прогресивних вітчизняних техно­ло­гій, має не в останню чергу здійснюватись за рахунок макси­маль­ної мобілізації дії економічних інтересів, соціаль­них факто­рів зростання. На думку партії, лише застосування цих важелів, а не репресивних санкцій, придатне і для до­сяг­нення поступового «детінювання» економіки, за якою нині стоять не лише інтереси мафіозно-кримінальних груп, але й - ціл­ком примушені реаль­ни­ми обставинами - досить широкі ма­си трудового населення, і для повернення в Україну ви­ве­зе­них капіталів.

ВПДП усіма засобами сприятиме розвиткові традицій­но­го для України, глибоко пов’язаного з самою ментальністю нашого народу, дрібного і середнього сімейного бізнесу.

Партія робитиме все можливе для сприяння найбільш пов­ному розкриттю величезного економічного і соціального по­­тенціалу започаткованих Президентом України аграрних пе­ретворень, вважає, що вони ґрунтуються на поверненні до козацьких соціальних ідеалів, основоположних засад укра­їнсь­­кого народного індивідуального і колективного (коопе­ратив­ного) господарювання, на відродженні вікових традицій приватної трудової селянської власності.

ВПДП підтримуватиме зусилля держави і громадських організацій та ділових кіл щодо формування ефективної ре­гіо­нальної політики, спрямованої на мобілізацію внутрішнього потенціалу регіонів, а також з організаційного, науково-ін­фор­маційного і кадрового забезпечення піднесення вітчиз­ня­ного менеджменту.

Нарешті, партія відстоюватиме проведення державою ефективної соціальної політики, спрямованої на швидке під­не­сення добробуту якнайширших мас народу, бо лише на цій основі є можливим формування справді місткого (за єв­ро­пейсь­­кими поняттями) внутрішнього споживчого ринку, від­сут­ність якого до цього часу є головним гальмом позитивних економічних зрушень.

5. У галузі соціальної політики та охорони здоров’я

ВПДП вважає, що необхідність здійснення активної со­ціальної політики обумовлена насамперед перехідним станом українського суспільства, відсутністю нині у переважної біль­шос­ті населення України власних можливостей і необхідних навичок для успішної адаптації у ринковому середовищі. Ця по­літика, на думку ВПДП, мусить полягати не стільки в масш­­таб­ному перерозподілі державою суспільного продукту, бо це підриває стимули до ефективної праці і підприєм­ниць­кої діяльності, скільки у дієвому захисті трудових прав і май­нових інтересів громадян, економічному стимулюванні зро­стан­ня зайнятості населення, її легалізації; у активному фор­му­ванні середнього класу суспільства шляхом встановлення державою високих стандартів оплати праці кваліфікованих ро­біт­ників і службовців, інженерно-технічного персоналу, пра­ців­ників освіти, науки, культури, охорони здоров’я, всіх працівників бюджетної сфери, що у цивілізованому світі є найбільш ефективним засобом підтримування високого жит­тє­вого рівня всього населення, оскільки приватний капітал там змушений орієнтуватися на цю високу «планку», встанов­ле­ну у державному секторі господарства.

ВПДП вважає, що життєвий рівень абсолютної більшості населення України нині є набагато нижчим від реальних мож­ли­востей економіки. Тому партія бачить першочергове суспільне завдання у тому, щоб подолати разючу майнову нерівність на­се­лення, але не шляхом обмеження легальних прибутків, а зав­дя­ки зростанню невиправдано заниженої частки заробітної плати сто­совно валового національного продукту, підвищенню за­ро­біт­ної плати більшості трудящих до рівня можливості стабільного забезпечення ними всіх своїх базових соціальних і культурних потреб. Реалізація таких підходів, на думку ВПДП, дозволить че­рез розширення внутрішнього споживчого ринку одночасно стимулювати економічне піднесення.

ВПДП обстоює прискорення пенсійної реформи на заса­дах подолання зрівнялівки, врахування справжнього внеску кожної людини у суспільно корисну працю, що опосе­ред­ко­ва­но сприятиме виходу вітчизняної економіки з «тіні».

ВПДП підтримує зусилля Президента України, Уряду, спрямовані на вирішення соціально-економічних проблем ма­лих і середніх міст, українського села і піднесення цих проб­лем до рівня об’єктивних вимог сучасного урбаністичного суспільства.

Партія виступає за здійснення активної державної мо­ло­діж­­ної політики, спрямованої перш за все на досягнення висо­ко­го освітнього, професійного і культурного рівня української мо­ло­­ді, забезпечення її зайнятості, активної адаптації до умов рин­ко­вої економіки, до вимог інформаційного суспільства ХХІ сто­літ­­тя, а також - за ефективну сімейну і демографічну політику, яка має протистояти негативним тенденціям ско­ро­чен­ня частини пра­цездатного населення України. Майбутнє України - в її молоді.

У галузі охорони здоров’я, материнства і дитинства ВПДП обстоює реалізацію масштабних державних ліку­валь­них, профілактичних і екологічних програм, спрямованих на загальне зниження рівня захворюваності в Україні; збережен­ня і розвиток безкоштовного медичного забезпечення со­ціально незахищених верств населення з поступовим пере­хо­дом до системи страхової медицини. Партія буде постійно звертати увагу на необхідність пріоритетного піклування про розвиток сільської мережі закладів охорони здоров’я.

Особливою вимогою ВПДП є посилення державного і гро­мадського контролю за якістю медичної допомоги, станом вітчизняного фармацевтичного ринку, соціальною спря­­мова­ніс­тю розвитку вітчизняної медичної промисловості. ВПДП категорично обстоюватиме недопущення державою і суспільст­вом будь-яких спроб здійснення в Україні протиправних екс­пе­риментів, які потенційно несуть у собі загрозу фізичному та психічному здоров’ю громадян.

6. У сфері боротьби зі злочинністю

Гріх починається тоді, коли ми
зневажаємо духовне…

Святитель Теофан Затворник

ВПДП вважає, що інтереси здійснення політичних, еко­но­мічних і соціальних перетворень вимагають рішучої боротьби проти зростаючої криміналізації суспільства. Для досягнення цієї мети необхідними є як зміцнення правового забезпечення, акти­ві­зація роботи правоохоронних органів, так і одночасне до­сяг­нення високого рівня прозорості у діяльності всіх державних ор­ганів, силових структур, встановлення над ними жорсткого гро­мадського контролю. У цьому плані особливого значення на­бу­ває забезпечення справжньої свободи преси, припинення пе­ре­слідувань засобів масової інформації, журналістів.

Велике значення для зниження рівня злочинності ма­тиме, на думку ВПДП, моральне оздоровлення суспільства, від­родження у ньому атмосфери нетерпимості до злочинного світу. Партія свідома того, що тільки духовність людини може гарантувати її нездатність до вчинення злочину. Тому треба перш за все лікувати духовні хвороби нашого суспільства.

У сфері боротьби з кримінальною злочинністю партія закликає, насамперед, до її попередження. Необхідно усувати все те, що може виступати як спокуса до вчинення злочину: про­паганду насильства і жорстокості, нічим не обмеженого індивідуалізму, «тюремно-табірної» субкультури злочинного сві­ту з її псевдоромантикою, легкого і безтурботного життя без праці, показних розкошів багатіїв. Вкрай важливим є ви­хо­вання поваги молоді до праці, протистояння примітивізації духовного світу людини через рекламу, засоби мас-медіа.

Великого значення ВПДП надає гуманізації системи покарань, а також виховній роботі серед тих, хто знаходиться у місцях позбавлення волі, спеціальних закладах для не­пов­нолітніх злочинців. Партія буде підтримувати зусилля церкви, релігійних і благодійних організацій, Українського козацтва, спрямовані на духовне пробудження і видужання людей, які відбувають покарання за cкоєні злочини.

7. Охорона навколишнього середовища

ВПДП вважає, що турбота про охорону навко­лиш­ньо­го середовища - це турбота про майбутнє України. Вона поєднує у собі боротьбу за збереження природних ресурсів як основу здорового існування народу і прагнення зберегти духовно-культурний зв’язок українства з природою, оскільки він є однією з найважливіших підвалин національної сві­до­мості, джерелом натхнення і патріотизму.

Партія підтримуватиме зусилля держави і всіх гро­мадських організацій, спрямовані на захист навколишнього середовища, вдосконалення природоохоро­н­ної політики, під­ви­щення вимог національних стандартів з екології до сві­то­вого рівня, на підтримку розвитку екологічно чистих вироб­ництв, застосування екологічно чистих видів енергії.

Особливу турботу ВПДП викликають проблеми без­печ­ного функціонування атомної енергетики, інших аварійно небезпечних та шкідливих виробництв, проблеми збереження і переробки радіоактивних відходів, недопущення ввезення в Україну з метою поховання різного роду екологічно небез­печ­них відходів виробництва.

Партія докладатиме зусиль щодо сприяння загальному ско­роченню в Україні брудних виробництв, поступовому ви­ті­сненню їх екологічно чистими прогресивними технологіями.

ВПДП вимагатиме розробки і впровадження ефективної земельно-ресурсної політики, активізації державних заходів боротьби з ерозією ґрунтів, використання раціональних ме­то­дик у водному та лісовому господарстві, збільшення площ лісопосадок.

Окремим важливим завданням, реалізація якого вихо­дить за межі внутрішніх проблем України, партія вважає ви­роб­лення науково обґрунтованої політики використання і відновлення ресурсів Чорного і Азовського морів, внутрішніх водоймищ, великих, середніх і малих річок.

8. У галузі освіти, науки, культури та інформації

ВПДП вважає випереджаючий розвиток вітчизняної ос­ві­ти, науки, культури та інформаційної сфери ключовою лан­кою розбудови могутності і добробуту України ХХІ століття. Збереження і примноження інтелектуального потенціалу на­ції, ефективність його використання, піднесення освітнього та культурного рівня і професійної підготовки населення є ос­нов­ною запорукою активного включення України як рівно­прав­ного партнера у міжнародний поділ праці, науково-тех­ніч­ну кооперацію, впровадження в Україні новітніх зарубіж­них технологій і успішного експорту прогресивних укра­їн­ських технологій.

Партія підтримує зусилля держави у здійсненні реформи в освітній сфері на засадах її інформатизації і гуманізації, по­до­лання догматизму, успадкованого українською школою від минулого, відставання від світових освітніх стандартів. При цьому особливими вимогами ВПДП в галузі загальної, спеціальної та вищої освіти є:

 • запровадження широкого вивчення дисциплін духовного, морально-етичного плану, розширення всього гумані­тар­ного циклу, піднесення естетичного виховання, навчання здоровому способу життя, що становить загальну тен­ден­цію розвитку європейської системи освіти і виховання;
 • пріоритетність вивчення у загальноосвітній школі іноземних мов, основ інформатики, економічних і правових дисциплін;
 • забезпечення інтеграції зусиль вітчизняної фундаменталь­ної науки і школи, швидкого впровадження досягнень нау­ко­вих установ у навчально-педагогічну практику.

ВПДП вважає пріоритетну підтримку вітчизняної фун­да­ментальної, насамперед академічної, науки одним з най­важ­ли­­віших матеріальних і моральних капіталовкладень у май­бутнє України. Партія рішуче засуджує як помилкові і вкрай шкідливі для економічного і соціального розвитку погляди що­­до «надлишковості» створеного в Україні у ХХ столітті науково-технічного потенціалу, відстоює його збереження і гнуч­ку трансформацію на найбільш перспективні, з погляду еко­номічних, соціальних і культурних інтересів України, на­пря­ми; вироблення державних гарантій забезпечення дина­міч­ного зростання фундаментальних і прикладних дослі­­джень, піднесення соціального престижу наукової праці.

Особливими вимогами ВПДП в галузі розвитку науко­во­го потенціалу є:

 • збільшення частки державного бюджетного фінансування науки не менш як до 2 % валового національного продукту;
 • встановлення пільг і мінімального рівня податків для уста­нов і організацій наукової та інноваційної сфер;
 • підвищення ефективності використання бюджетних асиг­ну­вань у науці;
 • вироблення і впровадження сучасних ефективних засобів державної економічної підтримки впровадження досяг­нень вітчизняної науки у виробництво.

ВПДП поділяє думку про те, що основою життя нації, обо­лонкою, всередині якої вона існує, є розвинена націо­наль­на культура. Занепад національної культури, втрата її особ­ливостей означала б духовну загибель нації.

ВПДП підтримує зусилля держави, політичних і громадських організацій, української інтелігенції по відро­джен­ню культури України, збереженню її надбань і переда­чі їх прийдешнім поколінням.

У той же час партія не розглядає національну культуру як раз і назавжди сформовану, так би мовити, музейну цінність. Вона виступає проти спроб штучно обмежити сучасний поступ української культури її консервативними традиціями, підмінити сучасну національну культуру етнографічною спад­щиною. ВПДП - за оновлення нашої культури, за творче нова­торст­во молоді, за дійсне включення України в орбіту сучасного світового культурного розвитку, за розвиток української куль­ту­ри у творчому співробітництві і змаганні з культурою інших народів, за діалог культур всередині України.

ВПДП є прихильником державної підтримки й еконо­міч­­ного стимулювання українського книговидання, випуску нав­­чаль­ної, художньої та культурологічної літератури мовами всіх корінних народів та етнічних меншин України. Партія від­стоює необхідність сприяння вільному доступу в Україну зарубіжної друкованої продукції науково-технічного, суспіль­но-політичного та гуманітарного спрямування, економічного стимулювання видання перекладної літератури. У той же час ВПДП виступає за обмеження економічними засобами роз­пов­сюдження в Україні низькопробної книжкової продукції, яка не має нічого спільного зі справжніми досягненнями су­час­ної національної культури.

Завданням національної ваги ВПДП вважає збереження і відродження пам’яток історії та культури, характерних, твор­чо переосмислених з погляду сьогодення, особливостей укра­їнсь­кого історико-культурного середовища, перебудову на су­час­них організаційних і економічних засадах музейної і за­по­від­ної справи, дослідження та популяризацію нашої вітчи­зня­ної спадщини, видання пам’яток історичної, суспільно-по­лі­тич­ної та культурологічної думки.

ВПДП виступає за подальший розвиток культурних об­мі­нів з українською діаспорою, за сприяння задоволенню ос­віт­ніх, культурних та інформаційних запитів українців в усіх країнах на території колишнього СРСР.

Важливою умовою прискорення науково-технічного та гу­манітарного поступу України є: надолуження значного від­ста­вання у галузі впровадження сучасних інформаційних тех­но­логій, розвитку міжнародних інформаційних зв’язків; подо­лан­ня відчутного інформаційного вакууму, в якому опинилася Україна, особливо широкі верстви населення, інтелігенція у сфері гуманітарної міжнародної інформації.

ВПДП підтримуватиме зусилля Президента України, Уряду щодо розвитку в Україні сучасних засобів інформації та інформаційних технологій, участі у формуванні мережі Інтернет, наповнення її вітчизняними інформаційними ресурсами, широким впровадженням інформаційних технологій у діяльність закладів освіти і культури.

9. Свобода совісті та державно-церковні відносини

ВПДП вважає духовну і патріотичну діяльність цер­ков­них, релігійних організацій однією з важливих запорук націо­наль­ного відродження, розбудови нової України, гуманізації життя укра­їнсь­кого соціуму, формування громадянського суспільства.

У той же час партія не може пройти повз негативні явища у церковно-релігійному житті і державно-церковних відносинах. Визнаючи конституційне право кожного громадянина на свободу совісті, вибір віри і приналежність до конкретної конфесії, ВПДП буде рішуче відстоювати право суспільства і держави не допус­ка­ти реєстрації і функціонування в Україні релігійних установ і сект, діяльність яких завдає шкоди традиціям української духовності, моральному і фізичному здоров’ю людей, громадянському згур­ту­ванню суспільства, цілісності нашої держави.

Партія підтримує прагнення прогресивного духо­венст­­ва до згоди між церквами і конфесіями та сприя­ти­ме правовому вирішенню незгод і протиріч, що виникають між ними.

10. У етнополітичній та мовно-культурній сферах

ВПДП вважає великим досягненням українського су­спільст­­­ва і держави єдність і соборність України, мир та взаємну повагу між представниками різних груп поліетнічного й полі­куль­­турного населення України і буде докладати всіх зусиль до збереження та зміцнення цих фундаментальних підвалин укра­їнсь­кого життя. Партія відстоюватиме всебічний розвиток укра­їнсь­кої етнічної нації як основи українського етнополітич­но­го ор­ганізму, корінних народів (кримських татар, гагаузів, караїмів та інших, які не мають іншої батьківщини поза ме­жа­ми Ук­раї­ни), всіх інших етнічних груп (меншин) України, їх взаємне зближення і порозуміння, інтеграцію на засадах спіль­них еконо­міч­них, соціальних, культурних інтересів і пат­ріо­тизму ук­ра­їнсь­кої нації.

Партія з усією рішучістю виступає проти будь-яких про­я­вів регіоналізації України та спроб розпалювання етніч­но­го сепаратизму.

У той же час ВПДП закликає з розумінням і повагою ста­витися до національних почуттів представників усіх етнічних мен­шин України, їх природного культурного тяжіння до своїх на­ціо­наль­них коренів за межами України, мов і звичаїв, до етно­мов­ної і культурної ситуації, яка склалася в Україні історично, зо­к­ре­ма до поширеності в Україні російської мови, яку через наявність в Україні великої маси етнічних росіян і російськомовних україн­ців не можна вважати іноземною. На думку ВПДП, збереження поширення українсько-російської двомовності є довготривалою тен­ден­цією культурного життя України, яка має історичну уко­рі­не­ність, насамперед у великих містах півдня і сходу України, в Криму. Виходячи з цих реалій українського життя, об’єктивних довготривалих тенденцій етнонаціонального розвитку, ВПДП, наполягаючи на конституційному державному статусі української мови, необхідності її якнайширшого утвердження у державному і суспільному житті, разом з тим висловлюється проти непроду­ма­них і поспішних спроб змінити мовну ситуацію методами ад­мі­ніст­рування, намагань витіснити російську мову, культуру і літе­ра­туру зі школи і суспільного життя; це може лише спровокувати втрату міжетнічного порозуміння, нагнітання напруженості в су­спільстві, а також неминуче призвести до зниження культури не лише російського, але й українського мовлення, до загального зни­ження інтелектуального потенціалу нашого суспільства.

Конструктивним шляхом вирішення мовно-культурних проб­лем в Україні ВПДП вважає наполегливу працю загаль­но­освітньої та вищої шкіл, наукових та культурно-освітніх установ, засобів масової інформації, творчої інтелігенції над під­несенням рівня сучасної української культури, над роз­ши­рен­ням її діапа­зо­ну, над дійовим освоєнням нею новітніх досягнень європейської і світової цивілізації з тим, щоб ук­ра­їнська культура стала при­ваб­ливішою для молодого по­ко­лін­ня, відповідала його сучасним зростаючим духовним і інте­лек­туальним запитам, стала основою духовної та інтелек­туаль­ної самостійності української політичної нації, була звернена до майбутнього.

ВПДП закликає співвітчизників - українців, громадян Ук­раїни російської та інших національностей - поважати ук­­раїнські національні цінності, шанувати і вивчати мову Ук­­раїни, культуру, літературу, звичаї і традиції українсь­ко­го на­роду як духовну основу існування нації, яка стан­о­вить пе­ре­важну більшість народу України, як не­від’ємну час­ти­­ну загаль­но­слов’янського і світового куль­тур­ного надбання.

11. У галузі зовнішньої політики та міжнародного
економічного й культурного співробітництва


ВПДП вважає відстоювання національних інтересів Ук­раїни на міжнародній арені найважливішим обов’язком дер­жави, громадських організацій, всіх громадян-патріотів. У по­шу­ках орієнтирів активної та ефективної зовнішньої політики України партія виходить з розуміння того, що Україна є не­від’ємною частиною Європи і що основою архітектури су­час­ної системи європейської безпеки і співробітництва повинен бути єдиний європейський простір, вільний від ліній поділу і блокового протистояння. Вона повинна ґрунтуватися на прин­ци­пах неподільної безпеки, її всеосяжного характеру, тісної взаємодії держав і міжнародних інститутів. Зважаючи на це, ВПДП бачить зовнішню політику України на сучасному етапі збалансованою і багатовектор­ною, закликає до упередження спроб розігрування «української карти» політичними силами іноземних держав.

Партія буде відстоювати інтереси повноправного вхо­джен­ня України в європейську співдружність, глибокої інтег­рації України в європейське політичне, економічне, культурне співробітництво, у розподіл праці.

У той же час ВПДП відстоює формування нової системи рівноправних міжнародних відносин та економічного, полі­тич­ного, культурного співробітництва між Україною і Росією, іншими державами, що суверенізувалися після розпаду СРСР, на основі як багатосторонніх, так і двосторонніх договорів.

ВПДП відстоює вступ України як повноправного парт­не­ра до світових і європейських міжнародних торгівельних, економічних і фінансових інститутів, а також поглиблення взає­модії з партнерами в рамках СНД до рівня реалізації ба­га­то- і двосторонніх програм і проектів, створення спільних підприємств.

Важливим вектором міжнародного співробітництва Ук­раїни ВПДП вважає розвиток взаємовигідних відносин з країнами Азії, зокрема мусульманським світом, основою чого є як зацікавленість України в експорті промислової продукції, так і культурні та релігійні інтереси кримськотатарського народу, у належному представництві яких на міжнародному рівні не може не бути зацікавлена українська держава.

Розвиваючи міжнародне культурне співробітництво, Ук­раї­­на, на думку ВПДП, повинна дбати про його багато­век­тор­ність і багаторівневість, прилучення як української творчої еліти, так і широких верств населення до кращих надбань сві­то­вої і європейської культур, про широке представлення у сві­ті української культури як «візитної картки» нашої держави, про розвиток інформаційного забез­печення культурних обмінів.

12. У сфері оборони

ВПДП виступає за забезпечення національної безпеки України як шляхом включення її в міжнародну систему ко­лек­тивної безпеки і співробітництва, так і підтримки на належ­но­му рівні власного оборонного потенціалу.

Партія виступає за реформування Збройних Сил Украї­ни, створення компактної професійної армії, обладнаної всіма ви­да­­ми найсучасніших озброєнь оборонного призначення. Важ­ли­вим чинником безпеки України ВПДП вважає високий мо­раль­ний дух Збройних Сил. Партія готова докладати зу­сил­ля до справи під­несення духовності й державно-патріотичної спря­мо­­­ваності виховання українських воїнів на взірцях віт­чиз­няної історії. ВПДП буде відстоювати запровадження у Збройних Силах України інституту капеланів різних кон­фе­сій, які мають бути при­писані до великих військових підрозділів.

* * *

ВПДП заявляє про свою готовність до конструктивного діалогу і співробітництва з усіма партіями, громадсько-полі­тич­ними організаціями і рухами, які готові боротися за ідеали духовності і високої моралі, честі і відданості Батьківщині, ми­ру і порозуміння, патріотичної солідарності громадян У­к­раї­ни усіх національностей в ім’я захисту загальнонаціо­наль­них інтересів; які не хочуть повернення до тоталітаризму і обстоюють ідеали свободи і незалежності, розбудови від­кри­того суспільства, соціальної і правової демократичної дер­жа­ви; які готові докладати свої зусилля до здійснення ради­каль­них соціально-економічних перетворень в ім’я динамічного розвитку народного господарства на засадах рішучого захисту економічних інтересів України, до ефективної підтримки віт­чизняного виробника, прискорення економічного поступу шляхом мобілізації можливостей всіх форм власності і, зок­ре­ма, трудової приватної дрібної і середньої власності, до прилучення України до здобутків новітньої науково-технічної революції, інформаційного суспільства ХХІ століття і на цій ос­но­ві - досягнення високої соціальної захищеності тру­дя­щих, до піднесення до європейських стандартів добробуту народу, його освітнього і культурного рівня, повноправного входження України до світового співтовариства.

ВПДП закликає всіх, кому не байдуже сучасне і майбутнє України, хто відчуває свою відповідальність перед минулими і майбутніми поколіннями, хто хоче бачити нашу Батьківщину могутньою і квітучою, підтримати наше об’єднання!

На головну сторінку