Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 14
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269314
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 06.12.2006    RUS   ENG  

Анатолiй Шевченко: "Духовнiсть i патрiотизм єднає любов!"

Тема ХХ Мiжнародної науково-практичної конференцiї "Роль науки, релiгiї, суспiльства у формуваннi моральної особистостi", що проведена у Донецькому державному iнститутi штучного iнтелекту, власне, стала лейтмотивом чергової телепередачi "Козацька пристань", участь у якiй взяли представники багатьох релiгiйних конфесiй регiону.

Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, доктор богослов`я, ректор ДонДIШI, професор Анатолiй Шевченко спрямував думки святих отцiв на висвiтлення важливостi саме релiгiї у вихованнi козака-реєстровця як високодуховного, високоморального громадянина нашої незалежної України.

"Згадаємо часи незабутнього гетьмана Богдана Хмельницького, у козацьких полках якого мiцно тримали шаблю на доброму конi i православнi, i католики, i мусульмани, i iудеї, - закликав спiврозмовникiв доктор богослов`я Анатолiй Шевченко. - Усi вони охопленi єдиною козацькою iдеєю: зробити рiдний український народ вiльним, щасливим, заможним. Саме задля цього козаки, помолившись Богу, йшли на поле бою, аби зiйтися iз ворогами рiдної України. У цiй святiй справi їх пiдтримали Божа воля, Пресвята Богородиця - покровителька українських козакiв. Українське Реєстрове Козацтво робить усе, аби в Українi сьогоднi була єдина Православна апостольська церква iз центром у золотоверхому Києвi...".

Анатолiя Шевченка палко пiдтримав архiєпископ Донецький i Марiупольський Української православної церкви Київського патрiархату, владика Юрiй, який, зокрема наголосив на тому, що представники усiх релiгiйних конфесiй сьогоднi мають вести виважений, рiвний дiалог, пiдкреслив необхiднiсть єднання всiх християн, бо без християнської культури не може бути й самої України.

Керiвник Центру релiгiєзнавчих дослiджень та мiжнародних духовних стосункiв, доцент ДонДIШI Iгор Козловський, який тепер, до речi, вже обiймає посаду заступника Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва iз релiгiйних питань, передавши обов'язки Генерального суддi УРК декану юридичного факультету Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, професору В. Андрейцеву, переконаний у тому, що наше суспiльство буде лише тодi гармонiйним, коли кожен громадянин iз гордiстю скаже: "Я - християнин, я - католик, я - iудей, я - мусульманин", коли усi вони iз вiдкритим серцем вестимуть дiалог про шляхи духовного виховання моральної людини, а отже й створення високодуховного суспiльства держави Україна.

Роль козацької iдеї у нашому суспiльствi, її витоки, релiгiйнi пiдвалини окреслив заступник голови Татарського культурного центу м. Донецька Рустам Джаббаров, який, до речi, брав активну участь у ХХ Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi" i зацiкавив своїми думками багатьох науковцiв, релiгiйних i козацьких дiячiв. На його думку, сьогоднi саме козацтво може єднати наше суспiльство, вiдiгравати у ньому високу миротворчу мiсiю.

Iз Рустамом Джаббаровим погодилися архiєпископ Протестантської церкви України Сергiй Яковлєв, протопресвiтер Донецький i Луганський Української греко-католицької церкви, отець Василь Пантелюк, який разом iз владикою Юрiєм є духiвником Українського Реєстрового Козацтва.

"Духовнiсть i патрiотизм, що є девiзом козакiв-реєстровцiв, поєднує велика любов, яку передав нам Iсус Христос, - зазначив у телепередачi "Козацька пристань" професор Анатолiй Шевченко, - ви усi, святi отцi, вiдчуєте це у Церквi Живого Бога, будiвництво якої завершується на територiї Донецького державного iнституту штучного iнтелекту. Це буде храм, кафедра, лабораторiя факультету фiлософiї та релiгiєзнавства нашого вузу, де будуть вести i вивчати обряди i православних, i iудеїв, i католикiв... Усiх запрошую на вiдкриття на Рiздво Христове. У нас прозвучить молитва, яка пiд закликами духовностi, патрiотизму, вiчної любовi, неодмiнно єднатиме людей рiзних нацiональностей i рiзного вiросповiдання."

На головну сторінку