Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 07.08.2006    RUS   ENG  

ЗВЕРНЕННЯ VII З'ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТIЇ ДУХОВНОСТI I ПАТРIОТИЗМУ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ШАНОВНI БРАТИ Й СЕСТРИ!

Складнi часи переживає сьогоднi наша держава. Економiчна криза загострилася кризою полiтичною. Останнi подiї в урядових колах ставлять пiд загрозу стабiльний розвиток країни, розпалюючи ворожнечу мiж представниками рiзних верств населення й регiонiв України.

Український народ, знесилений цими процесами, все частiше звертається за допомогою до зрiлого громадянського суспiльства й тих полiтичних сил, котрi на чiльне мiсце своєї дiяльностi ставлять духовнiсть i патрiотизм.

Ми сьогоднi можемо вiдверто заявити, що Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму - чи не єдина в Українi полiтична сила, основними життєдiяльними завданнями якої стали: об'єднання всього українського народу навколо iдеї миру, злагоди, зростання загальнонацiонального добробуту та толерантного ставлення до вибору кожного громадянина, втiлення в життя нацiональної iдеї "Бог - Народ - Україна".

Сьогоднi ми ще маємо те, що об'єднує всiх нас у нацiю - вiд Сходу до Заходу, вiд Пiвночi до Пiвдня, що не дозволяє нашому народу згинути в небуття, що спонукає нас до рiшучих дiй i надихає кожного з нас на новi звершення. У нас є Україна! У нас є рiдна земля!

I щемить вона пекучим болем у кожного патрiота в душi, запалюючи серце вогнем правди, добра, iстини й любовi! I народ лише тодi залишається народом, коли має право називатися синами своїх гордих предкiв зi своїми нацiональними традицiями та звичаями.

Сучасний етап українського державотворення вимагає вiд кожного з нас особливо вдумливого, виваженого й грунтовного аналiзу процесiв вiдродження моральних цiнностей українського народу з метою подальшої розбудови дiйсно незалежної України на високодуховнiй основi. Бо духовнiсть, патрiотизм - це осердя кожного цивiлiзованого суспiльства. I сьогоднi головною метою нашої дiяльностi повиннi стати не розбрат i розпалювання нацiональної ворожнечi, а пошук ефективних шляхiв консолiдацiї суспiльства, формування нового поколiння, вихованого на патрiотичних, iсторичних, господарських, культурних традицiях нашого народу, плекання нацiональної елiти, освiченої в усiх сферах загальнолюдської культури, здатної позитивно впливати на духовний стан суспiльства.

Становлення стосункiв серед рiзних верств населення, представникiв рiзних регiонiв потрiбно пiднести на бiльш високий рiвень: вiд побутового до найвищого полiтичного, що поступово допоможе змiнити весь устрiй i сенс людського життя, сприятиме толерантному ставленню один до одного, спiльнiй спiвпрацi людей заради миру, злагоди й щастя на рiднiй землi.

Слава Богообранiй Українi!
Слава непереможному й нездоланному українському народовi!

На головну сторінку