Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 14
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269314
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 17.06.2005    RUS   ENG  

Партiйна конференцiя у Севастополi

17 червня 2005 року у м. Севастополi вiдбулися загальнi збори Севастопольської мiської органiзацiї Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму на правах конференцiї. Головними питаннями, розглянутими у ходi конференцiї i внесеними до порядку денного, стали питання, присвяченi завданням СМО ВПДП з виконання програми Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму й пiдготовки до виборiв 2006 року, а також вибори мiського комiтету й ревiзiйної комiсiї СМО ВПДП.

На конференцiї були присутнi Голова ВПДП, Гетьман УРК А.I.Шевченко, члени СМО ВПДП, голова Симферопольської мiської органiзацiї СМО ВПДП В.Д.Карпов, голова Донецького обкома ВПДП В.М.Тiмченко, отаман УРК м.Севастополя Р.П.Конопацький, представники районних державних адмiнiстрацiй м.Севастополя, директора шкiл, iєрей Української православної церкви Симферопольської й Кримської єпархiї московської патрiархiї Дмитро Кротков, пастир Севастопольської церкви Євангельських християн-баптистiв Абраменков. У числi запрошених також були керiвники iнших партiйних органiзацiй м.Севастополя: голова мiської органiзацiї Української народної партiї Б.I.Вуйко, член Полiтради Всеукраїнської партiї "Народна Влада", голова Севастопольської органiзацiї С.М.Горлачов.

Конференцiя розпочалася з благословення єпископа Паїсiя - настоятеля Морозовського чоловiчого монастиря.

Конференцiю вiдкрив голова Севастопольського мiського вiддiлення Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, радник гетьмана УРК з правових питань АРК, генерал-майор УРК, уповноважений представник Мiжнародного комiтету захисту прав людини А.В.Жерновий, що виступив з докладом "Про завдання Севастопольського мiського вiддiлення Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму з виконання програми Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму й пiдготовки до виборiв 2006 р.", гранично ясно виклав присутнiм iдейнi принципи i завдання, що стоять перед ВПДП, i закликав усiх не озиратися назад, а щодня йти вперед до досконалостi, добробуту народу, духовного виховання пiдростаючого поколiння. Враховуючи глибину та тривалiсть моральної кризи, яку переживає українське суспiльство, вiн вважає першочерговою задачею ВПДП пробудження й укрiплення духовностi народу, виховання патрiотизму. Будучи адвокатом, захисником прав i свобод людини, вiн акцентував увагу на боротьбi з карною злочиннiстю, закликав, передусiм, до її попередження. Велике значення для зниження рiвня злочинностi буде мати, на думку ВПДП, моральне оздоровлення суспiльства, вiдродження у ньому атмосфери нестерпностi до злочинного свiту. Партiя усвiдомлює те, що тiльки духовнiсть людини може гарантувати її нездатнiсть до здiйснення злочину. Тому треба, передусiм, лiкувати духовнi хвороби нашого суспiльства.

Голова СМО ВПДП у своєму виступi не залишив без уваги спiльну роботу ВПДП й УРК. Органiзоване отаманом УРК м. Севастополя Р.П.Конопацьким спiльне патрулювання козакiв УРК з спiвробiтниками мiлiцiї на вулицях мiста Севастополя дало свої позитивнi результати. Було вiдзначено, що Українське Реєстрове Козацтво й Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму - це двi рiзнi органiзацiї, але їх мiцно поєднує спiльна мета - вiдродження патрiотичного i духовного виховання нового поколiння.

А.Жерновий вiдзначив, що найголовнiше побудувати грамотну, чiтко сплановану роботу партiї у передвиборнiй кампанiї, основою якої являтиметься кадрова полiтика партiї з пiдбору учасникiв виборчого процесу, якi будуть вiдстоювати у представницьких органах влади любого рiвня iнтереси наших виборцiв з виховання пiдростаючого поколiння, пiдвищення рiвня життя наших пенсiонерiв, при формуваннi бюджету всiх рiвнiв - призначати грошi на культуру, освiту, органiзацiю виховання i дозвiлля молодi, пiдтримку ветеранських рухiв, видiлення коштiв на профiлактику попередження наркоманiї, пияцтва, алкоголiзму, СНIДу та iнших негативних явищ у суспiльствi. По закiнченнi голова Севастопольської мiської органiзацiї ВПДП вiдзначив, що головне завдання є у тому, що партiя має зробити все, щоб дух патрiотизму допомiг вiдродити духовнiсть не на словах, а на справах.

З спiвдоповiдями виступили секретар Балаклавської районної органiзацiї ВПДП В.А.Жерновий, секретар Ленiнської районної органiзацiї ВПДП В.А.Лисенко, отаман УРК м.Севастополя Р.П.Конопацький, голова Донецького обкому ВПДП В.М.Тiмченко. Кожен iз спiвдоповiдачiв у своєму виступi вiдбив проблеми сьогоднiшнього дня й указав на шляхи їхнього рiшення, взявши за основу головнi iдеї, викладенi в програмi ВПДП, основанi на духовностi, моральностi i наближеностi людини до Бога.

Голова Гагарiнської райдержадмiнiстрацiї м.Севастополя, голова мiської органiзацiї Української народної партiї Б.I.Вуйко заявив про свою готовнiсть сприяти ВПДП у реалiзацiї планiв, надавати пiдтримку й, позитивно оцiнивши реальну роботу й iдейнi принципи ВПДП, запропонував спiльно дiяти на добробут мiста-героя Севастополя.

Пiдсумки конференцiї були пiдведенi Головою ВПДП А.I.Шевченком. У своєму виступi напередоднi виборiв 2006 року вiн поставив перед СМО ВПДП завдання згiдно з програмою партiї i часом, також вiдзначив, що вона матиме велику роботу у створеннi програми партiї у дусi сьогодення i полiтичної ситуацiї й з пiдбору кадрiв для роботи у передвиборнiй кампанiї.

На конференцiї був обраний мiський комiтет СМО ВПДП, до складу якого увiйшли наступнi члени партiї: А.В.Жерновий, В.М.Казьянiн, В.В.Бондаренко, В.А.Лисенко, В.А.Жерновий, В.В.Пруднiков, В.А.Носков, I.С.Лебедєв, Е.А.Дорофiїва, а також була обрана ревiзiйна комiсiя у складi I.Л.Жернової, А.Н.Федянiна, В.Н.Орлова.

У ходi конференцiї було оголошено й прийнято Звернення СМО ВПДП до севастопольцiв, що публiкуватиметься у засобах масової iнформацiї.

На головну сторінку