Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 14
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269314
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 18.03.2019       
Науково-практична конференція «ПЕРШІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА»

Академія наук вищої освіти України

Всеукраїнська громадська організація “Українське Реєстрове Козацтво”

Громадська організація «Донецьке обласне козацьке  з’єднання Українського Реєстрового Козацтва» 

Центр духовно-морального та патріотичного виховання ГО «Юнацький технопарк»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі

 

  у ПЕРШИХ КОЗАЦЬКИХ ЧИТАННЯХ, ПРИСВЯЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА

 

Науково-практична конференція відбудеться 5 квітня 2019 р. у м.Краматорськ. на базі Антикризового медіацентру (АКМЦ) за адресою: м. Краматорськ, вул. Марата 1 з використанням Інтернет-засобів віддаленої присутності учасників (Skype). Робочий розпорядок і регламент проведення науково-практичної конференції будуть повідомлені в запрошенні, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі конференції.

 Роботу конференції планується проводити за такими основними напрямами: 

 • Українська державність - зародження та розвиток українського конституціоналізму; 

 • Козацька модель демократії в історії і сучасності України;

 • Духовність і патріотизм людини; 

 • Персоніфікація історії козацтва. 

Матеріали конференції будуть видані окремим збірником наукових праць. Для публікації доповіді необхідно надіслати до 20 березня 2019 р. її електронну версію на електронну адресу kovalevskii61@gmail.com з поміткою у темі «Козацькі читання». 

Матеріали мають бути оформлені в текстовому редакторі Word для Windows формату А4 одинарним міжрядковим інтервалом шрифтом Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині з переносами,. Текст публикації не має перевищувати 6 сторінок (кожна сторінка має бути повністю заповненою). При підготовці тексту в редакторі Word слід встановити параметри сторінки: поля: верхнє - 3 см, нижнє - 2 см, праворуч - 2 см, зліва - 2 см; палітурка - 0 см, від краю до верхнього колонтитула 1.8 см, нижнього 0 см; розмір паперу А4 210x297 мм, «•» - орієнтація книжкова; для розміщення табличних даних, графіків, схем, малюнків при необхідності допускається альбомна орієнтація сторінки; аркуші не нумерувати; абзац повинен мати наступний формат - відступ зліва і справа 0 см; новий рядок - 1.25 см; інтервал перед та після абзацу - 0 см. 

Структура публикації повинна містити наступні розділи:

 • Анотація українською та англійською мовами; 
 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена публикація;
 • Формулювання цілей публикаціі (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного напрямку. 

Ілюстративний матеріал монтується безпосередньо в тексті. Не допускається обтікання малюнків текстом. Підпис слід розміщувати під малюнком після пояснювальних даних (якщо такі є), вирівнювання - по ширині, з нового рядка. 

Порядок оформлення публикації. На першій сторінці в першому рядку з абзацу вказується УДК. Через рядок з абзацу – прізвище та ініціали автора. Нижче з абзацу, шрифтом Times New Roman (звичайний), розміром 12 пт, прописними буквами без переносів, з вирівнюванням по центру – назва публикації. Потім шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), розміром 10 пт з вирівнюванням по ширині сторінки – анотації мовою публикаціі та англійською мовою, з нового рядка кожна, загальним обсягом до 10 рядків. Через рядок з абзацу – текст публикації. 

Тема ВИСНОВКИ починається з нового рядка, набраного великими літерами, шрифтом Times New Roman (звичайний), розміром 12 пт, вирівнювання - по центру. 

Список літератури озаглавлюється ЛІТЕРАТУРА, набраним шрифтом Times New Roman, розміром 12 пт, прописними літерами, по центру сторінки, через рядок від попереднього тексту. Нижче шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), розміром 10 пт кожне найменування з нового рядка, вирівнювання – по ширині і одинарним інтервалом набирається нумерований список літератури. 

Матеріали, що не відносяться до тематики конференції, що не відповідають вимогам, а також надійшли до оргкомітету з запізненням, опубліковані не будуть. 

Організаційний внесок для безпосередньої участі в конференції не передбачається. Збірник планується видати до початку читань. 

УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!

Робочі мови: українська, англійська. 

Заявку (встановленої форми,) для участі в конференції просимо надіслати на e-mail до 20 березня 2019 рвключно. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. Підтвердити свою безпосередню участь в конференції прохання непізніше 25 березня 2019 р. включно. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції – зарахунок учасників. 

Телефони для довідок:

Голова правління ГО «ЮТ», д.т.н., проф. Ковалевський Сегрій Вадимович:

тел.моб.+380 (50) 478-03-94 . 

e-mail для заявок і матеріалів: kovalevskii61@gmail.com 

О Р Г К О М І Т Е Т

На головну сторінку