Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 14
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269314
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 31.03.2006    RUS   ENG  

ВПДП: ми маємо змiцнити свої позицiї!

VI позачерговий з'їзд Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму пройшов у Донецьку. В роботi партiйного форуму взяли участь 170 делегатiв з 22 областей України, керiвники обласних, мiських та районних органiзацiй Українського Реєстрового Козацтва, науковцi, представники iнтелiгенцiї, студенти.

На позачерговий з'їзд партiї, яка балотувалася у Верховну Раду України у складi виборчого блоку "Влада народу", було винесено питання щодо обговорення результатiв виборiв й отриманого досвiду ВПДП у виборах-2006 на всiх рiвнях влади.

На порядку денному також - затвердження скорегованого плану роботи ВПДП з урахуванням досвiду, отриманого пiд час виборчої кампанiї, затвердження змiн у Статутi ВПДП. Крiм того, обговорювалося питання щодо змiни назви партiї та було затверджено оновлений склад полiтради ВПДП.

З доповiддю виступив Голова ВПДП Анатолiй Шевченко, який проаналiзував хiд пiдготовки Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму до виборiв-2006 та участь її членiв у виборчих перегонах. Вiн наголосив, що ВПДП - партiя молода i не готова була самостiйно брати участь у виборах, тож об'єдналася з Партiєю захисту пенсiонерiв i Чорнобильською Народною Партiєю у блок "Влада народу". Вiдмова ж вiд участi у виборчих перегонах, на думку Голови ВПДП, прирiвнювалася би до саморозпуску партiї.

Головним пiдсумком участi ВПДП у виборах Анатолiй Шевченко вважає те, що кандидати вiд партiї стали депутатами мiсцевих органiв влади на Львiвщинi, Запорiжжi, у Криму, кiлькох районах Закарпатської областi. Неоцiненним є i набутий досвiд.

Голова ВПДП пiдкреслив, що iдеї, якi втiлює у життя Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму, мають чимало прихильникiв i чисельнiсть їх постiйно зростає, бо люди починають розумiти, що духовнiсть i патрiотизм кожного громадянина - основа буття нацiї.

Анатолiй Шевченко вiдзначив активну роботу Донецької, Харкiвської, Кримської органiзацiй ВПДП, якi залучають до своїх лав нових членiв партiї, ведуть широку просвiтницьку роботу.

Йшлося й про те, що козацтво недостатньо пiдтримало ВПДП на виборах, про необхiднiсть подальшої структуризацiї партiйних осередкiв, створення осередкiв не лише в обласних центрах, великих мiстах, але й у мiстечках, селах.

В обговореннi доповiдi взяли участь голови Донецької, Iвано-Франкiвської, Львiвської, Одеської, Волинської, Запорiзької, Закарпатської обласних партiйних органiзацiй, Кримської республiканської та Севастопольської мiської органiзацiй ВПДП. Зокрема, Василь Гринiв з Iвано-Франкiвська вiдзначив, що цьогорiчнi вибори можна назвати генеральною репетицiєю майбутнiх, у яких ВПДП буде обов'язково брати участь. Перша спроба виявилася не такою вже й безуспiшною. Депутати вiд ВПДП отримали мандати у Верховинськiй, Надднiпрянськiй, Рогатинськiй районних радах, у деяких селищних та сiльських радах.

Говорили делегати з'їзду про необхiднiсть змiцнення молодiжного "крила" ВПДП. Про те, що готуватися до майбутнiх виборiв треба починати вже сьогоднi.

Обговорюючи iдею змiни назви Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму й включення до назви слова "козацька", делегати вирiшили винести питання на розгляд членiв низових органiзацiй.

На з'їздi було прийнято змiни до Статуту ВПДП, затверджено оновлений склад полiтради партiї.

На головну сторінку