Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 10
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269311
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 31.07.2006    RUS   ENG  

VII з`їзд ВПДП: ми - партiя, яка об`єднає Схiд i Захiд!

  Так ось вона, Сiч! Ось звiдки розливається воля i козацтво на всю Україну!

М. Гоголь

Вже порядковий номер форуму Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму - сьомий - обiцяв безперечний успiх. Це - по-перше, а по-друге, вже саме мiсце його проведення - острiв Хортиця на Днiпрi, у Запорiжжi, прирiк з`їзд на високу результативнiсть. Бо як ще вiдзначив вiзантiйський iмператор Костянтин VII Багрянородний, острiв Хортиця - потужна сакральна мiсцина i їй варто вклонятися. Тому українськi козаки обрали її своєю батькiвщиною й оселилися на цiй дiйсно святiй землi дивної краси, що немов навмисно створена для воїнства.

З пiвночi й заходу - урвистi скелi Близнюки, Два брати, Двi копи, мальовничi балки Савутина, Каракайка, Липова, Широка, урочище Вирви, милують око озера Прогной, Домаха. За плавнями був Великий Луг, якого козаки називали "батьком". Правда, у роки ударних п'ятирiчок його, як i славетнi днiпровi пороги, затопили....

Мудрими були козаки, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький, якi заснували Запорозьку Сiч у цiй сакральнiй мiсцинi iз надзвичайною аурою.

Вона вiдчувалася й у роботi VII з`їзду ВПДП, на який прибули делегати вiд 22 обласних органiзацiй, регiональної структури Автономної Республiки Крим, мiських органiзацiй Києва, Севастополя, представники широкої громадськостi, одне слово, тi люди, якi об'єднають нацiю - вiд Сходу до Заходу, вiд Пiвночi до Пiвдня, аби вона не згинула у небуття.

На цiй тезi акцентував Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки, доктор богослов`я, доктор технiчних наук, ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, професор Анатолiй Шевченко, який вiдкрив форум, зробив доповiдь i виступив iз заключним словом. З`їзд обрав президiю, до якої увiйшли Анатолiй Шевченко, голова Донецької обласної органiзацiї ВПДП Вiктор Тимченко, голова Севастопольської мiської органiзацiї Анатолiй Жерновий, голова Тернопiльської обласної органiзацiї Iван Комарницький, голова Львiвської обласної органiзацiї ВПДП Василь Павлечко. Саме вiн i вiв засiдання VII з`їзду ВПДП. Було обрано мандатну, лiчильну, редакцiйну комiсiї, секретарiат з`їзду, на порядок денний якого винесли шiсть питань:

1. Обговорення питання щодо змiни назви Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму.

2. Затвердження змiн до Статуту ВПДП.

3. Затвердження плану видачi партiйних квиткiв членам партiї обласних органiзацiй ВПДП.

4. Затвердження нових членiв Полiтради ВПДП.

5. Прийняття Звернення до українського народу.

6. Рiзне.

Голова ВПДП Анатолiй Шевченко окреслив i дав оцiнку соцiально-економiчнiй ситуацiї, що склалася сьогоднi в Українi, наголосив на наявностi полiтичної кризи у представницькому органi держави. Певна рiч, виникає природне запитання: де вихiд iз кризи? У чому сучаснi виклики, прiоритети партiї? Анатолiй Шевченко наголосив: "Кожен партiєць, який має бути прикладом духовностi i патрiотизму, повинен вмiти працювати з будь-якою аудиторiєю, усiма верствами населення - молоддю, людьми старшого поколiння, вважати себе вiдповiдальним за них i на Сходi, i на Заходi".

Єднання українського народу - Богоугодна справа! Член ВПДП є вiдповiдальним за роботу щодо знищення межi мiж Сходом i Заходом! У нас є одна Україна!

- Це - першочергове сьогоднiшнє завдання ВПДП, - особливо наголосив її керiвник. - Ми маємо обмiнюватися делегацiями, якi б, скажiмо, донецька побувала на Львiвщинi й перейняла досвiд мiсцевої органiзацiї i навпаки. Такий досвiд є, i у рiзних сферах - культурi, освiтi, науцi. Слiд створювати пiдприємства, у яких були б зацiкавленi жителi i Сходу, i Заходу. Кожна обласна органiзацiя повинна мати власну теле- радiопередачу, на кшталт тих, що виходять в ефiрi Донецької обласної державної телерадiокомпанiї "Духовна пристань" (20 хв. на радiо) i "Козацька пристань" (40 хв. на телебаченнi).

I, певна рiч, пiдготовка до наступних виборiв. Не секрет, що минулi перегони ВПДП провела неуспiшно, хоча усi козацькi структури брали у них участь.

- Потрiбно пiднiмати престиж нашої партiї, - наголосив Голова ВПДП Анатолiй Шевченко.

Втiм, ВПДП добре вiдома i за межами України. Її делегацiї побували у Ватиканi, Стамбулi, Москвi, де зустрiлися iз духовними лiдерами. Нещодавно Голова партiї спiлкувався iз головним рабином України Азрieлєм Хайкiним i отримав запрошення вiдвiдати Iзраїль. Такий вiзит, за сприятливих умов, має вiдбутися у серединi серпня поточного року.

- У партiї, - зазначив її лiдер, - виникла дискусiя щодо змiни назви - "Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму". Iснує думка ввести у її назву слово "козацька", але є i супротивники, люди ще не сприймають козацькi виклики, що вiдверне вiд партiї, iз такою назвою, наприклад, "Нова козацька партiя духовностi i патрiотизму" певну, зокрема iнтелектуальну, частину електорату.

Питання породжує протирiччя й суперечки, що i прозвучало у виступах делегатiв VII з`їзду ВПДП. Бiльшiсть же була за те, щоб залишити чинну назву партiї, на чому наголосили керiвники Iвано-Франкiвської, Черкаської, Херсонської обласних органiзацiй Василь Гринь, Микола Самойленко, Валентин Кривонос, Севастопольської мiської органiзацiї Анатолiй Жерновий. А ось заступник Голови ВПДП, голова ВПДП в Автономнiй Республiцi Крим Володимир Карпов має протилежну думку i пропонував назву "Всекозацька партiя духовностi i патрiотизму".

З`їзд вiдклав на майбутнє вирiшення цього важливого питання, бо партiя уже має свою назву, за якою її знають у суспiльствi.

Йшлося на VII з`їздi про кошти партiї, якi потрiбно отримувати вiд сплати членських внескiв, а, найбiльше, мати їх вiд успiшного ведення бiзнесу. Необхiднiсть цього показали минулi вибори: партiя не була гiдно профiнансована. Такої думки голова Севастопольської мiської органiзацiї Анатолiй Жерновий, голова Черкаської обласної органiзацiї Микола Самойленко, голова Рiвненської обласної органiзацiї Валерiй Цимбалюк, заступник Голови ВПДП, голова ВПДП в Автономнiй Республiцi Крим Володимир Карпов, голова Львiвської обласної органiзацiї Василь Павлечко, представник Харкiвської обласної органiзацiї Михайло Дубровський, голова Одеської обласної органiзацiї Євген Довбня.

Останнiй також торкнувся питання членства партiї, адже пiсля виборiв партiйнi лави порiдшали, але залишилися дiйсно вiдданi справi ВПДП люди. Такої ж думки i голова Донецької обласної органiзацiї Вiктор Тимченко, який певен того, що настав час брати не кiлькiстю, а керуватися якiсними показниками тих, хто приходить у ВПДП. Цi люди мають бути високодуховними патрiотами України.

Партiйнiй дисциплiнi, її змiцненню сприятиме i новий зразок партiйного квитка члена ВПДП. До речi, на з`їздi вони були врученi групi делегатiв - партiйний квиток за номером один отримав голова ВПДП Анатолiй Шевченко.

До речi, лiдер повiдомив про змiни у Статутi партiї: вищим органом партiї є з`їзд, або й партконференцiя; виключити iз членiв партiї може лише Полiтична Рада, а не первинна парторганiзацiя, а вона лише має iнiцiювати таке виключення, а вирiшає саме Полiтична Рада, яка й сама виступає з такою iнiцiативою.

VII з`їзд ВПДП прийняв постанову, якою залишено незмiнною назву партiї, затвердженi змiни до Статуту ВПДП та новi члени Полiтичної Ради.

Делегати одностайно прийняли Звернення до українського народу, у якому, зокрема, вiдзначено, що "сучасний етап українського державотворення вимагає вiд кожного з нас особливо вдумливого, виваженого й грунтовного аналiзу процесiв вiдродження моральних цiнностей українського народу з метою подальшої розбудови дiйсно незалежної України на високодуховнiй основi. Бо духовнiсть, патрiотизм - це осердя кожного цивiлiзованого суспiльства..."

На головну сторінку