Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Статут ВПДП       
Основним документом, що регламентує діяльність Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, є Статут ВПДП.

СТАТУТ
Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму


ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом
Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму
Протокол № 1 від 15 жовтня 2000 р.
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
30 березня 2001 р.
Свідоцтво № 1610
ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговим з’їздом
Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму
Протокол № 2 від 15 лютого 2003 р.
Взято до відому зі змінами та
доповненнями
11 квітня 2005 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
ІІІ з’їздом
Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму
Протокол № 3 від 22 січня 2005 р.
Взято до відому зі змінами та
доповненнями
16 березня 2005 р.
Заступник Міністра Л.М. Горбунова
ЗАТВЕРДЖЕНО
зі змінами та доповненнями
позачерговим VI з’їздом
Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму
Протокол №1 від 31 березня 2006 р.
 


1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (далі – ВПДП) – політична партія, що створена на добровільних засадах і об’єднує громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню духовності і патріотизму, вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

1.2. Повна назва партії – Всеукраїнська партія духовності і патріотизму. Скорочена назва партії – ВПДП.

1.3. Діяльність ВПДП заснована на принципах доброї волі, самоврядування, рівноправності її членів, законності і глас­нос­ті, дотримання законів, положень Статуту партії, персо­наль­ної відповідальності за доручену справу, колективного захисту за­кон­них інтересів партії. У своїй діяльності ВПДП керується Конституцією України, Законом України „Про політичні партії в Україні” та іншими законами України.

1.4. Діяльність ВПДП здійснюється на території України.

1.5. В Автономній Республіці Крим, областях, районах і мі­стах за рішенням Політичної ради ВПДП створю­ються регіональні (АР Крим, обласні, районні, міські, м. Києва і м. Севастополя) осередки ВПДП, що у своїй діяльності керуються чинним Статутом та Програ­мою партії. Після реєстрації регіональні осередки (АР Крим, обласні, районні, міські, м. Києва і м. Севастополя) на­бу­вають право юридичної особи. Регіональні осередки Автономної Республіки Крим, м. Києва, м. Севастополя діють на правах обласної організації ВПДП.

1.6. ВПДП є юридичною особою з моменту реєстрації (має печатку, рахунки у банках тощо) в установленому законом порядку та свою діяльність здійснює на підставі Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні”, чинного Статуту, Програми партії та чинного законодавства.

1.7. Юридична адреса ВПДП: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11, офіс 5А.

2. Цілі і завдання партії

2.1. Мета Всеукраїнської партії духовності і патріотизму – сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян до міцної держави через духовність і патріотизм кожної людини, а також участь у виборах та інших політичних заходах.

2.2. Виходячи з основної мети своєї діяльності, партія має наступні завдання:

 • проводити активну роботу щодо пробудження високої духовності та патріотичного виховання людей;
 • сприяти розбудові України як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної і правової держави, з козацькою моделлю демократії, яка гармонійно поєднує вольності й свободи з дисципліною та порядком у державі;
 • активно брати участь у формуванні державної політики й формуванні органів влади;
 • сприяти зміцненню державності України, боротися за реальні еко­но­­міч­ні реформи, домагатися прийняття Програми еконо­міч­но­го розвит­ку, орієнтованої на розробку та впровадження власних технологій;
 • сприяти органам державної влади у здійсненні справед­ли­вої соціальної політики, домагатися дотримання принципів справедливості та гарантій держави;
 • сприяти зміцненню оборони України, брати участь у боротьбі зі злочинністю;
 • вживати заходи щодо захисту навколишнього середовища.

2.3. Для здійснення поставлених перед партією цілей і зав­дань ВПДП у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України “Про політичні партії в Україні” та іншими законами України;
 • брати участь у виборах: Президента України, до Верховної Ра­ди України, до інших органів державної влади, органів міс­це­вого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
 • використовувати державні засоби масової інформації, а та­кож засновувати власні засоби масової інформації, як перед­ба­че­но відповідними законами України;
 • підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, гро­­мадськими організаціями інших держав, міжнародними і між­­­­­­урядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки згідно з Законом Ук­раї­ни “Про політичні партії в Україні”;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати мо­ло­діж­ні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.


3. Члени партії, їхні права та обов’язки

3.1. Членство у ВПДП може бути тільки індивідуальним.

3.2. Членами ВПДП можуть бути лише громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу­ва­ти на виборах і які визнають та виконують вимоги чинного Статуту та сплачують членські внески.

3.3. Прийом у члени ВПДП здійснюється на підставі пись­мо­вої заяви кандидата до партійного бюро первинної організації чи до комітету регіональ­но­го осередку партії. Рішення зборів первинної організації або комітету регіо­наль­ного осередку ВПДП про прийом у партію є остаточним після затвердження його Полiтрадою ВПДП.

3.4. Членство у ВПДП припиняється у випадках: за порушення чинного законодавства України, Статуту ВПДП, самоусунення від виконання своїх партійних обов’язків, несплату членських внесків протягом більше 3 місяців, подання пись­мової заяви члена партії про вихід з ВПДП, вступу до іншої політичної партії, притягнення до кримінальної відповідальності, приховування раніше одержаних судимостей, дії спрямовані на розкол партії й розпалювання ворожнечі, у випадках, коли член ВПДП вступає на посаду чи службу, пе­ре­бування на яких членам партії забороняється законами України, або у випад­ках довготривалого від’їзду за кордон. Рішення щодо виключення з лав ВПДП прий­має Полiтрада ВПДП, а також регіональні комітети ВПДП, первинні партійні організації. Рішення регіональних комітетів ВПДП і первинних партійних організацій є остаточним тільки після затвердження їх Полiтрадою ВПДП.

3.5. Членство у ВПДП не є обмеженням для участі в діяль­нос­ті громадських організацій. Член ВПДП не може бу­ти членом іншої політичної партії.

Членами ВПДП не можуть бути:

 • судді;
 • працівники прокуратури;
 • працівники органів внутрішніх справ;
 • співробітники Служби безпеки України;
 • військовослужбовці.

3.6. Члени ВПДП мають право:

 • брати участь у всіх заходах, що проводитимуться ВПДП;
 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність партії;
 • обирати та бути обраними в керівні органи партії;
 • звертатися у ВПДП за захистом своїх прав та інтересів;
 • вносити пропозиції в керівні органи партії з питань, пов’язаних із їхньою діяльністю.

3.7. Члени партії зобов’язані:

 • вести активну діяльність по досягненню цілей і вирішенню завдань партії;
 • дотримуватися цілей і завдань партії;
 • виконувати рішення керівних органів партії;
 • вчасно сплачувати членські внески.


4. Порядок утворення і діяльності керівних органів і їх повноваження

4.1. ВПДП створюється і працює за територіальним прин­ци­пом. Структуру ВПДП складають регіональні осередки (АР Крим, обласні, районні, міські, м. Києва і м. Севастополя) та первинні організації. Первинні організації ВПДП утворюються за місцем прожи­ван­ня ініціативними групами членів ВПДП, що нараховують у своє­му складі не менше трьох осіб. Після реєстрації регіональні осередки (АР Крим, обласні, районні, міські, м. Києва і м. Севастополя) набувають права юридичної особи (мають печатку і рахунок в банку), первинні орга­ні­зації не набувають права юридичної особи.

4.2. Вищим керівним органом для первинної партійної ор­га­нізації є збори. Для регіональних (АР Крим, обласних, районних, міських, м. Києва і м. Севастополя) – конференція, для партії – з’їзд (конференція). Вищі керівні органи вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів партійної організації або обраних делегатів.

4.3. Вибори партійних органів та керівних осіб партії від­бу­ваються закритим або відкритим голосуванням за рішенням учасників зборів або делега­тів з’їзду (конференції). Обраними вважаються кандидатури, за яких проголосу­ва­ло більше поло­ви­ни делегатів з’їзду (конференції).

4.4. Основу ВПДП складають первинні партійні організа­ції, які утворюються у складі не менше трьох членів. Питання діяльності організації вирішуються на зборах, які скликають­ся не рідше одного разу на три місяці.

4.5. Первинні партійні організації:

 • здійснюють прийом у члени ВПДП і виключення з членів ВПДП;
 • обирають керівні органи (партійне бюро, голову партійної ор­ганізації, заступників). Строк їх повноважень – три роки;
 • організують роботу з виконання Програми партії, рі­шень керівних партійних органів;
 • беруть участь у формуванні регіональних партійних комітетів;
 • створюють партійні групи;
 • ведуть облік членів ВПДП і інформують про це Полiтраду.

4.6. Регіональні (АР Крим, обласні, районні, міські, м. Києва і м. Севастополя) партійні організації ВПДП ство­рюються для координації діяльності первинних орга­ні­зацій щодо виконання програмних і статутних завдань партії.

4.7. Конференції регіональних (АР Крим, обласних, районних, міських, м. Києва і м. Севастополя) партійних організацій ВПДП:

 • обирають партійний комітет, ревізійну комісію терміном на два роки;
 • вирішують питання діяльності регіональної партійної ор­га­нізації;
 • заслуховують звіти партійного комітету та ревізійної комісії;
 • обирають делегатів на з’їзди (конференції) організацій ВПДП ви­щого рівня.

Конференції регіональних партійних організацій ВПДП про­водяться не менше одного разу на два роки.

4.8. Комітети регіональних (АР Крим, обласних, районних, міських, м. Києва і м. Севастополя) партійних організацій ВПДП:

 • організовують обговорення і виконання в первинних пар­тій­них організаціях загальнопартійних рішень;
 • виробляють пропозиції щодо змісту діяльності, стратегії і так­тики ВПДП;
 • інформують партійні органи вищого рівня та звітуються пе­ред ними про свою роботу;
 • беруть участь у виробленні державної політики та фор­му­ван­ні відповідних територіальних органів влади;
 • представляють ВПДП в місцевих органах влади, спів­пра­цю­ють з відповідними структурами інших партій та коор­ди­нують ро­боту членів ВПДП - представників в органах влади та місцевого са­мо­врядування;
 • здійснюють прийом у члени ВПДП і виключення з членів ВПДП та передають у Полiтраду ВПДП на затвердження відповідні протоколи;
 • координують розвиток структури партійних організацій;
 • надають методичну, організаційну і консультаційну допо­мо­гу своїм осередкам;
 • заслуховують звіти партійних комітетів та партійних бюро нижчого рівня;
 • ведуть партійне господарство (діловодство, статистику, об­лік, фінанси).

4.9. Вищий орган партії – з’їзд (конференція) ВПДП, що скликається не рід­ше як один раз на 4 ро­ки. Про скликання і порядок ден­ний з’їзду (конференції) члени партії оповіщаються не пізніше ніж за два мі­сяці до його відкриття. Дату і місце скликання, норми пред­став­ництва з ви­бо­рів делегатів на з’їзд (конференцію), пропозиції щодо по­рядку денного і по­ряд­ку його проведення за два місяці до його проведення ви­зна­чає Політична рада. Голова і чле­ни Політичної ради є делегатами майбутнього з’їзду (конференції) без проходження процедури в­и­бо­рів в організаціях. Для обговорення найбільш актуальних пи­тань діяльності партії, можуть скликатися партійні конференції ВПДП. Позачерговий з’їзд (конференція) скликається за вимогою не менше половини членів партії або з ініціативи Політичної ради не менш як за місяць до його проведення. З’їзд (конференція) ВПДП вважається легітимним, якщо в його роботі бе­ре участь більше половини обраних делегатів. Рішення прий­ма­ють­ся простою більшістю голосів присутніх делегатів.

З’їзд (конференція):

 • визначає стратегію і тактику діяльності партії;
 • приймає Статут та Програму ВПДП, вносить до них допов­нен­ня і зміни;
 • обирає Політичну раду партії, ревізійну комісію на 4-річ­ний термін;
 • обирає голову партії на 4-річний термін;
 • заслуховує і затверджує звіти керівних органів і ревізійної комісії про їхню діяльність;
 • приймає рішення про припинення діяльності ВПДП;
 • здійснює право власності на майно та кошти ВПДП;
 • вирішує інші важливі питання, пов’язані з діяльністю партії.

4.10. У період між з’їздами керівництво діяльністю ВПДП здійснюється Політичною радою ВПДП.

4.11. Політична рада ВПДП за пропозицією Голови ВПДП затверджує на керівні посади та звільняє з цих посад голів обласних, АР Крим, районних, міських, м. Києва, м. Севастополя партійних організацій:

 • визначає напрямки діяльності і затверджує плани роботи партії;
 • обирає заступників голови партії за напрямками роботи;
 • приймає кандидатів у члени Полiтради, виключає з членів Полiтради за порушення чинного законодавства України і Статуту ВПДП;
 • кандидати у члени Полiтради мають усі повноваження члена Полiтради;
 • час перебування кандидатів у Полiтраді – до наступного з’їзду (конференції) ВПДП, але не більше 4 років зі дня обрання;
 • визначає порядок і розміри сплати членських і вступних внесків партії;
 • визначає квоти представництва на з’їзд або партійну кон­фе­ренцію;
 • приймає рішення про створення регіональних осередків (обласних, АР Крим, м. Києва, м. Севастополя, міських, районних) та первинних організа­цій партії;
 • забезпечує виконання рішень з’їзду (конференції) – здійснює коорди­на­цію діяльності членів ВПДП у період між з’їздами (конференціями);
 • розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами в межах наданих з’їздом (конференцією) повноважень, готує і затверджує кош­ториси надходжень і витрат партії, визначає форми і роз­міри оплати праці штатних працівників, формує штатний розклад;
 • розглядає інші питання, що виносяться на обговорення з іні­ціативи голови і членів Політичної ради;
 • здійснює затвердження рішень усіх підрозділів ВПДП щодо вступу або виключення з членів ВПДП.

4.12. Засідання Політичної ради вважаються легітимним, якщо на ньому присут­ні більше половини чле­нів Політичної ради. Рішення при­й­ма­ють­ся простою більшістю голосів. Засідання Політич­ної ра­ди про­водяться за необхідності, але не рідше як 1 раз на 3 мі­сяці.

4.13. Голова партії здійснює керівництво діяльністю Полі­тич­ної ради і представляє ВПДП у відносинах із дер­жав­ними, суспільними й іншими організаціями, підприємствами.

Голова ВПДП:

 • без доручення діє від імені партії з виконання програм­них і статутних завдань;
 • скликає засідання Політичної ради і головує на них;
 • має право прийняти до свого розгляду і рішення будь-яке пи­тан­ня, що має важли­ве значення для забезпечення діяльності партії, з подальшим розгля­дом на Політичній раді;
 • відкриває і закриває рахунки в банках;
 • укладає договори, видає доручення на розпорядження май­ном партії, має право підпису на фінансових документах;
 • підписує кошториси надходжень і витрат, листи й інші до­кументи;
 • приймає на роботу і звільнює штатних працівників партії в межах затвердженого штатного розкладу і фонду оплати праці.

У випадку відсутності Голови ВПДП його обов’язки виконує один із заступників Голови партії.

4.14. Органом контролю партії є ревізійна комісія, до скла­ду якої входять 3 члени ВПДП. Ревізійна комісія ВПДП обирається з’їздом (конференцією) ВПДП. Повноваження ревізійної комісії зберігаються до наступного з’їзду (конференції) ВПДП.

Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяль­ніс­тю ВПДП, перевіряє надані Політичною радою звіти і фінансову документацію, готує за ними висновки;
 • має доступ до всіх фінансово-господарських документів ВПДП;
 • здійснює контроль за використанням рухомого та не­ру­хо­мого майна, обладнання та транспортних засобів ВПДП;
 • аналізує фінансово-господарську діяльність регіональних (АР Крим, обласних, районних, міських, міст Києва і Севастополя) осередків партії.

Голова ревізійної комісії звітує перед Політичною ра­дою і має право брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

5. Кошти і майно партії

5.1. Всеукраїнська партія духовності і патріотизму є не­при­бутковою організацією.

5.2. ВПДП для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транс­порт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами Ук­раї­ни. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

5.3. Наявні кошти витрачаються на виконання цілей і зав­дань, передбачених чинним Статутом, а також на утримання штатного апарату.

5.4. ВПДП зобов’язується щорічно опубліковувати в загаль­но­дер­жавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи та видатки, а також звіт про майно партії.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

6.1. Зміни і доповнення вносяться до Статуту за рішенням з’їзду (конференції) і вважаються прийнятими, коли за них проголосувало більше половини присутніх на з’їзді (конференції).

6.2. ВПДП інформує Міністерство юстиції України про змі­ни назви, Програми, Статуту, керівних органів партії, її адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рі­шен­ня з цих питань.

7. Припинення діяльності

7.1. Припинення діяльності ВПДП може бути здійснене шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцт­ва в порядку, встановленому законами України.

7.2. ВПДП припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи лік­відації (самороз­пус­ку) або в разі заборони її діяльності чи ану­лювання свідоцтва в порядку, встановленому Законом України “Про політичні партії в Україні” та іншими законами України.

Рішення про ліквідацію чи саморозпуск ВПДП приймає з’їзд партії відповідно до її Статуту.

7.3. Кошти та інше майно партії після ліквідації не можуть пе­ре­розподілятися між її членами й передаються іншим непри­бут­ковим організаціям відповідного виду діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, спрямовуються в доход держави.

На головну сторінку