Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 22.09.2021 : 4
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 267559
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Угода 19.02.2005    RUS   ENG  

УГОДА
про спільну діяльність Всеукраїнської партії духовності і патріотизму (ВПДП) та Всеукраїнської громадської організації “Українське Реєстрове Козацтво” (УРК)

Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (далі - ВПДП), що діє на підставі власної Програми і Статуту (зареєстрована Міністерством юстиції України 30 березня 2001 року, свідоцтво № 1610), з однієї сторони, та Всеукраїнська громадська організація “Українське Реєстрове Козацтво” (далі - УРК), що діє на підставі власного Статуту (зареєстрована Міністерством юстиції України 8 липня 2002 року, свідоцтво № 1810), з іншої сторони (далі іменуються Сторони), уклали цю Угоду про спільну діяльність.

1.Мета Угоди

Головна мета Угоди - забезпечити спільну діяльність Сторін щодо:

  • консолідації прогресивних сил України задля забезпечення соціально-політичної єдності та спокою у суспільстві;
  • підтримки дій Президента України, Уряду України, Верховної Ради України щодо впровадження політичної та адміністративної реформи, підвищення ефективності економіки держави, вирішення гострих соціальних проблем;
  • проведення активної кампанії на виборах 2006 року, обрання до Верховної Ради України і у місцеві органи влади кандидатів від ВПДП і УРК;
  • здійснення заходів з метою підвищення духовного, морального та патріотичного виховання громадян, особливо молоді;
  • підвищення ролі громадського руху козацтва, зокрема УРК, у суспільному житті;
  • участь у відродженні святинь козацтва в Україні;
  • збереження та пропаганда історичної i культурної спадщини українського народу, об`єднання зусиль ВПДП і УРК у використанні виховних і культурних традицій козацтва, народу України, Збройних сил України, сприяння підвищенню духовності членів ВПДП і УРК з аналогічними громадськими об`єднаннями іноземних держав.

2.Предмет Угоди

Сторони виходять з того що:

2.1. ВПДП є Всеукраїнською політичною партією, діяльність якої регламентується Конституцією України, Законом України “Про політичні партії України”, іншими держаними нормативними актами і власною програмою та статутом.

2.2. УРК є Всеукраїнською громадською організацією козацтва України, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, указами Президента України, визначеними Україною нормами міжнародного права та власним статутом.

2.3. Сторони за цією Угодою беруть на себе зобов`язання спільними діями сприяти загальній роботі з напрямків політичного, духовного, морального i військово-патріотичного виховання народу України.

2.4. Забезпечення якісного проведення ВПДП виборчої кампанії 2006 року.

3.Обов`язки Сторін

3.1. ВПДП зобов`язується:

3.1.1. Відповідно до Закону України “Про політичні партії України” та Закону України “Про об`єднання громадян” сприяти діяльності Українського Реєстрового Козацтва.

3.1.2. Порушити клопотання перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про створення єдиного державного органу з керівництва козацькими об`єднаннями та фінансову підтримку їхньої діяльності.

3.1.3. Забезпечити висунення до представницьких органів влади на виборах 2006 року кращих представників Українського Реєстрового Козацтва відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

3.1.4. Спрямувати окремих керівників центральних та регіональних органів ВПДП для роботи в структурах Українского Реєстрового Козацтва.

3.1.5. Сприяти підвищенню співробітництва та взаємодії регіональних осередків УРК з місцевими органами самоврядування щодо створення козацьких громадських підприємств, духовного, морального, військово-патріотичного виховання молоді.

3.1.6. Здійснювати разом з УРК економічний проект щодо заснування власних засобів масової інформації, їхнього використання та розвитку.

3.1.7. Брати участь у виконанні статутних завдань із духовного, морального та військово-патріотичного виховання членів УРК, ВПДП та населення України.

3.2.УРК зобов`язується:

3.2.1.Відповідно до Закону України “Про об`єднання громадян” та Закону України “Про політичні партії України” сприяти діяльності Всеукраїнської партії духовності і патріотизму.

3.2.2.Готувати кандидатів до представницьких органів влади на виборах 2006 року та регіональний агітаційний актив. Проводити роботу по залученню до лав ВПДП найкращих представників Українського Реєстрового Козацтва.

3.2.3.Забезпечити координацію своєї роботи та взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, з якими ВПДП має угоди про спільну діяльність.

3.2.4.Інформувати ВПДП про перспективи та головні напрямки роботи, залучати представників ВПДП до участі у роботі керівних органів УРК.

3.2.5.Здійснювати заходи щодо координації дій регіональних органів УРК з комітетами ВПДП відповідних територій під час проведення масових акцій, спортивних змагань, співробітництва з державними адміністраціями та місцевими органами самоврядування.

3.2.6.Брати участь у виконанні статутних завдань із духовного, морального та військово-патріотичного виховання членів УРК, ВПДП та населення України.

3.2.7.За дорученням ВПДП підтримувати засоби масової інформації, за якими ВПДП уклала генеральні угоди.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконня або неналежне виконання зобов`язань, визначених цією Угодою.

4.2. Спірні питання щодо виконання або невиконання визначених цією Угодою зобов`язань вирішуються шляхом переговорів і консультацій за взаємною згодою Сторін.

4.3. Якщо Сторони не дійдуть згоди у вирішенні спірних питань під час виконання спільних програм і проектів, то спір може подаватися до розгляду до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

5.Термін дії Угоди

5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до 31 грудня 2006 року й автоматично продовжується, якщо жодна зі Сторін не висунула пропозицію щодо її припинення.

5.2. Угода може бути змінена або розірвана у випадку прийняття законодавчих й нормативних актів, що вимагають зміни характеру відносин між Сторонами, а також за взаємною згодою Сторін з обов`язковим письмовим попередженням про це за 3 місяці.

5.3. Ця Угода підписана у м. Києві у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігається у кожній зі Сторін.

6.Підписи Сторін:
За дорученням
Політичної ради Всеукраїнської партії духовності і патріотизму
Виконавчий секретар-заступник Голови ВПДП
О.С. Фомічов
За дорученням
Генеральної старшини Українського Реєстрового Козацтва
Головний отаман УРК
М.В. Паньков

На головну сторінку